അടക്കുക

സുഹാസ് എസ്, ഐ.എ.എസ്

സുഹാസ് സ്

കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട് എറണാകുളം - 682 030

ഇ-മെയില്‍ : dcekm[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ കളക്ടർ
ഫോണ്‍ : 0484-2372902
ഫാക്സ് നം. : 0484-2424838