അടക്കുക

ഡോക്ടർ.(ശ്രീമതി.) രേണു രാജ് ഐ.എ.എസ്

Renu Raj

ഇമെയിൽ : dcekm[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര്: ജില്ലാ കളക്ടർ
ടെലിഫോൺ : 0484-2423001