അടക്കുക

ശ്രീ.എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് ഐ.എ.എസ്

ശ്രീ.എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് 

District Collector

ഇമെയിൽ : dcekm[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര്: ജില്ലാ കളക്ടർ
ടെലിഫോൺ : 0484-2423001