അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മണൽ ഖനനത്തിൻ്റെ ജില്ലാ സർവേ റിപ്പോർട്ട് 01/03/2024 കാണുക (10 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (264 KB)
ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് – ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ – സീനിയോറിറ്റി അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 29/02/2024 കാണുക (344 KB)
ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് – ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ – ഡ്രാഫ്റ്റ് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 05/02/2024 കാണുക (309 KB)
വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് – അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 20/10/2023 കാണുക (506 KB)
അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് -പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ (സ്ഥിര നിയമനം) 18/10/2023 കാണുക (404 KB)
ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ (സ്ഥിര നിയമനം) 10/10/2023 കാണുക (117 KB)
VFA ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് 23/09/2023 കാണുക (641 KB)
ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് – അറിയിപ്പ് 27/04/2023 കാണുക (74 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (547 KB)
PTS- e2-ന്റെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – 26/2022 17/01/2023 കാണുക (2 MB)
യോഗ്യരായ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ ക്ലാസ് 4 ലിസ്റ്റ്-താത്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 04/12/2022 കാണുക (1 MB)