പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
2018- കലക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് കത്ത് 15/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(30 KB)
2018- കലക്ട്രേറ്റ് സമ്മേളനം 15/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(8 MB)
റേഷന്‍കാര്‍ഡുകളില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും കൂട്ടിചേര്‍ക്കലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും കുറവുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും അടുത്തമാസം മുതല്‍ അവസരമുണ്ടാകുകയാണ്. 23/06/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(39 KB)
കളക്ടറുടെ മീറ്റിംഗ് കാര്യപരിപാടികൾ 06/10/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)
സ്വീപേർസിന്റെ താത്കാലികമായ സ്ഥാനാവലി പട്ടിക 01/01/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(146 KB)
ജമാബന്ദി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2009-2015 07/06/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)