അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഇലക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ ലിസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് 20/02/2021 കാണുക (384 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (453 KB)
29-12-2020 ന് നടന്ന ഡി‌എൽ‌എം‌സി മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ് 29/12/2020 കാണുക (1 MB)
18-03-2020 ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ഡി‌എൽ‌എം‌സി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ് 18/03/2020 കാണുക (58 KB)
24-11-2020 ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ഡി‌എൽ‌എം‌സി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് 24/11/2020 കാണുക (81 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (81 KB)
സ്വീപേർസിന്റെ താത്കാലികമായ സ്ഥാനാവലി പട്ടിക -2020 01/07/2020 കാണുക (234 KB)
കോവിഡ് – 23-04-2020 ന് പുതുക്കിയ ഗൈഡ്‌ലൈനുകൾ 23/04/2020 കാണുക (135 KB)
DLMC മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് 19/11/2019 കാണുക (268 KB)
മിശ്ര ഭോജൻ സ്മാരകത്തിന്റെ നിർമ്മാണം – വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമുചിത ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ്. 05/11/2019 കാണുക (102 KB)
വലിയ കടമകൂടി – ചാത്തനാട് ബ്രിഡ്ജ് – പ്രീലിമിനരി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 22/10/2019 കാണുക (380 KB)
ആലിൻചുവടു വെണ്ണല റോഡ് വിടേണിങ് – നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ്ഡ് 15/10/2019 കാണുക (191 KB)