അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ബഹുമാനപ്പെട്ട NGT ഓർഡർ OA 360/2018- ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി- DC- അനുബന്ധം 27/09/2021 കാണുക (621 KB)
ബഹുമാനപ്പെട്ട NGT ഓർഡർ OA 360/2018- ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി- DC 27/09/2021 കാണുക (1 MB)
27-04-2021 ന് നടന്ന ഡി‌എൽ‌എം‌സി മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ് 09/07/2021 കാണുക (689 KB)
19-02-2021 ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ഡി‌എൽ‌എം‌സി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് 19/02/2021 കാണുക (54 KB)
15-01-2021 ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ഡി‌എൽ‌എം‌സി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് 15/01/2021 കാണുക (55 KB)
29-12-2020 ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ഡി‌എൽ‌എം‌സി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് 29/12/2020 കാണുക (48 KB)
ബ്ലാക്ക് ജ്വിഷ് ചർച്ച് മട്ടാഞ്ചേരി -അവാർഡ് അന്വേഷണ അറിയിപ്പ് 11/05/2021 കാണുക (27 KB)
ഇലക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ ലിസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് 20/02/2021 കാണുക (384 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (453 KB)
29-12-2020 ന് നടന്ന ഡി‌എൽ‌എം‌സി മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ് 29/12/2020 കാണുക (1 MB)
18-03-2020 ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ഡി‌എൽ‌എം‌സി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ് 18/03/2020 കാണുക (58 KB)