അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
18-06-2022 ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ഡിഎൽഎംസി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് 18/06/2022 കാണുക (176 KB)
വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപനം 11/05/2022 കാണുക (7 MB)
12 D- ഫോം സംബന്ധിച്ച് 24/05/2022 കാണുക (61 KB)
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള നിയമന പട്ടിക _കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം 25/04/2022 കാണുക (202 KB)
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്__കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം- ഭൂമി തരം മാറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ ഓഫീസുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 21/04/2022 കാണുക (122 KB)
വാഹനീയം അദാലത്ത് (22-04-2022)എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ 21/04/2022 കാണുക (772 KB)
ചുരുക്കപ്പട്ടിക – റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് (താത്കാലികം) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി 9/4/2022-ന് നടത്തിയ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 10/04/2022 കാണുക (4 MB)
02-03-2022-ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ഡിഎൽഎംസി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് 02/03/2022 കാണുക (1 MB)
‘കുട്ടികൾക്കായുള്ള ജില്ല വെബ്പോർട്ടൽ’ പദ്ധതിയുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 01/02/2022 കാണുക (168 KB)
C5- 5024/2021 കോരങ്കടവ് പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡും – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 18/01/2022 കാണുക (8 MB)