അടക്കുക

വിനോദസഞ്ചാര പാക്കേജുകൾ

കാലടി – ഏഴാറ്റുമുഖം – അതിരപ്പിള്ളി വിനോദയാത്ര

താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ:ശൃംഗേരി മഠം,ശ്രീരാമകൃഷ്ണ അദ്വൈ ആശ്രമം,ശ്രീ ആദിശങ്കര കീർത്തി സ്തംഭ മണ്ഡപം,ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമം,അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം, വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം

സംവരണം ചെയ്യാനായി ബന്ധപെടുക

ടൂറിസ്റ്റ് റിസപ്ഷൻ സെന്റർ

കെ.ടി.ഡി.സി. ലിമിറ്റഡ് (കേരള സർക്കാർ),

ഷൺമുഖം റോഡ്,കൊച്ചിൻ – 11
ടെലി:+91-484-2353234
ഫാക്സ്:+91-484-2382199
ഇമെയിൽ:trckochi[at]ktdc[dot]com

ചെറായി ബീച്ച് – കൊച്ചി വിനോദയാത്ര പാക്കേജ്

കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹാരമായ മണൽ ബീച്ച് . ചെറായിയിലെ സൂര്യപ്രകാശവും മണൽ ബീച്ചും ആവോളം ആസ്വദിക്കൂ .

താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ:ഗോശ്രീ പാലം (വഴിയിൽ), കയർ ഫാക്ടറി (ഞായറാഴ്ച അവധി), ചെറായി ബീച്ച്.

സംവരണം ചെയ്യാനായി ബന്ധപെടുക

ടൂറിസ്റ്റ് റിസപ്ഷൻ സെന്റർ
കെ.ടി.ഡി.സി. ലിമിറ്റഡ് (കേരള സർക്കാർ),
ഷൺമുഖം റോഡ്,കൊച്ചിൻ – 11
ടെലി:+91-484-2353234
ഫാക്സ്:+91-484-2382199
ഇമെയിൽ:trckochi[at]ktdc[dot]com

പകുതി ദിവസത്തെ കായലിലൂടെയുള്ള വാട്ടർ കാൻൽ ടൂർ 

സംവരണം ചെയ്യാനായി ബന്ധപെടുക

ടൂറിസ്റ്റ് റിസപ്ഷൻ സെന്റർ

കെ.ടി.ഡി.സി. ലിമിറ്റഡ് (കേരള സർക്കാർ),

ഷൺമുഖം റോഡ്,കൊച്ചിൻ – 11

ടെലി:+91-484-2353234

ഫാക്സ്:+91-484-2382199

ഇമെയിൽ:trckochi[at]ktdc[dot]com

സൂര്യാസ്തമയ കാഴ്ച്ചകൾ

സംവരണം ചെയ്യാനായി ബന്ധപെടുക

ടൂറിസ്റ്റ് റിസപ്ഷൻ സെന്റർ
കെ.ടി.ഡി.സി. ലിമിറ്റഡ് (കേരള സർക്കാർ),
ഷൺമുഖം റോഡ്,കൊച്ചിൻ – 11
ടെലി:+91-484-2353234
ഫാക്സ്:+91-484-2382199
ഇമെയിൽ:trckochi[at]ktdc[dot]com

കൊച്ചി ദർശൻ ( പകുതി ദിവസം)

സംവരണം ചെയ്യാനായി ബന്ധപെടുക

ടൂറിസ്റ്റ് റിസപ്ഷൻ സെന്റർ
കെ.ടി.ഡി.സി. ലിമിറ്റഡ് (കേരള സർക്കാർ),
ഷൺമുഖം റോഡ്,കൊച്ചിൻ – 11
ടെലി:+91-484-2353234
ഫാക്സ്:+91-484-2382199
ഇമെയിൽ:trckochi[at]ktdc[dot]com

കൊച്ചി ദർശൻ (മുഴുവൻ ദിവസം)

സംവരണം ചെയ്യാനായി ബന്ധപെടുക

ടൂറിസ്റ്റ് റിസപ്ഷൻ സെന്റർ
കെ.ടി.ഡി.സി. ലിമിറ്റഡ് (കേരള സർക്കാർ),
ഷൺമുഖം റോഡ്,കൊച്ചിൻ – 11
ടെലി:+91-484-2353234
ഫാക്സ്:+91-484-2382199
ഇമെയിൽ:trckochi[at]ktdc[dot]com