അടക്കുക

അവശ്യ സേവനത്തിലെ – തപാൽ ബാലറ്റ് വോട്ടിംഗ്

അവശ്യ സേവനത്തിലെ ഹാജരാകാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നവർക്ക്
തപാൽ ബാലറ്റ് വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  ഫോം 12 ഡി ഇംഗ്ലീഷ്
  ഫോം 12 ഡി മലയാളം
  കോവിഡ്19 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ- മലയാളം
  തപാൽ വോട്ട് പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
  കോവിഡ്19 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ-ഇംഗ്ലീഷ്