അടക്കുക

കാര്‍ഷികം

സംസ്ഥാനത്തെ നാണ്യ വിളകളുടെയും ഭക്ഷ്യ വിളകളുടെയും ഉല്പാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും കര്ഷക ഉന്നമനത്തിനായുളള കര്ഷക ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാനുമാണ് കൃഷി വകുപ്പ് പ്രഥമ പരിഗണന നല്കുന്നത്. കാര്ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിലൂടെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ കര്ഷകരില്‍ എത്തിക്കുക ഉല്പാദന ഉപാധികളുടെ ഗുണമേന്മ ഉറുപ്പു വരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക കര്ഷകര്ക്ക് വിപണന സൗകര്യം ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നിവയാണ് വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യങ്ങള്‍. അത്യുല്പാദന ശേഷിയുളള വിത്തുകള്‍, ചെടികള്‍, നടീല്‍ വസ്തുക്കള്‍, കീടനാശിനികള്‍ എന്നിവയും കര്ഷ്കര്ക്ക് നല്കുന്നു. കാര്ഷിക ഗവേഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യാപനം എന്നിവയാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്‍ പെടുന്നത്. കൃഷിയെ പോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി വകുപ്പിന് ഫാമുകളും എഞ്ചിനിയറിങ് വിഭാഗവും സ്വന്തമായുണ്ട്. അതിവര്ഷം അനാവര്ഷം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന കര്ഷകര്ക്ക് യഥാസമയം ദുരിതാശ്വാസ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൃഷി വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ജില്ലാ തലത്തില്‍ ഭരണം നിര്ഹിക്കുന്നത് പ്രിന്സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തിനായി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിന്സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍, ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്, കൃഷി ഓഫീസര്‍, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്മാര്‍, സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, ക്ലാര്ക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റന്റേസ് എന്നിവരും ഉണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാന നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്ത്തട നിയമം 2008 പ്രകാരം ജില്ലാതല സമിതിയുടെ കണ്വീേനര്‍ പ്രിന്സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസറാണ്.

കൃഷി ഭവനുകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍

 • ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സൗജന്യ വൈദുതി പദതി.
 • വിവിധ വിളകള്‍ക്കുള്ള സബ്സിഡികള്‍.
 • സംസ്ഥാന ഹോര്‍ടി കളച്ചറല്‍ മിഷന്‍ പതതികള്‍.
 • വിവിധ സെന്‍ട്രല്‍ സ്കീം പതതികള്‍.
 • നെല്‍ സംഭരണം
 • പച്ചതേങ്ങ സംഭരണം
 • വീട് വെകുനതിനെ പരിവര്‍ത്തന അനുമതികുള അപേക്ഷയില്‍ കൃഷി ഭവന്‍ മുകാതരം നല്‍കുന്നു.
 • കാര്‍ഷിക വിവരസാകേതിക വ്യാപനം.
 • കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ വിതരണ്ണം.
 • കര്‍ഷക തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ അനുവതിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ പരിശോധന.
 • മണ്ണ്‍ പരിശോദനകായി സാമ്പിള്‍ എടുത്ത് കാര്‍ഷിക വിളകനുസരിച്ച് ശുപാര്‍ശ നടത്തുന്നു.
 • വളം, വിത്ത്, കിടനശാനി എന്നിവയുടെ വില്പനകുള്ള ലൈസെന്‍സ് വിതരണം.
 • നുതന സഗേതികവിദ്യാ കര്‍ഷകരില്‍ എത്തിക്കുന്നു.
 • സര്‍കാര്‍ കൃഷി ഫാം നിന്ന് ലഭികുന്ന സേവനങ്ങള്‍.
 • സര്‍കാര്‍ ലാബുകളില്‍ നിന്ന് ലഭികുന്ന സേവനങ്ങള്‍.
 • രാസവളങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധന ലാബുകളില്‍ ഇവയുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നു.

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പര്‍

ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസ് ,എറണാകുളം
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ആഫീസർ 0484- 2422224 paoekm[at]hotmail[dot]com
2 എ.പി.എ.ഓ 9383471180 paoernakulam@gmail[dot]com
3 ടി.എ 9383471179
ഞാറക്കൽ
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എ ഡി എ ഞാറക്കൽ 0484-2499473 adanarakkal[at]gmail[dot]com
2 പള്ളിപ്പുറം 0484-2416044 kbplpypm[at]gmail[dot]com
3 കുഴിപ്പിള്ളി 2416191 kbkuzhuppilli[at]gmail[dot]com
4 എടവനക്കാട് 2505057 kbekd[at]yahoo[dot]com
5 നായരമ്പലം 2492297 kbnayarambalam[at]gmail[dot]com
6 ഞാറക്കൽ 2492338 kbnarakkal[at]gmail[dot]com
പറവൂർ
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ പറവൂർ 0484-2448664 adaparavur[at]gmail[dot]com
2 കൊടുവള്ളി 2440207 kbkottuvally[at]gmail[dot]com
3 ചേന്ദമംഗലം 2518122 chendamangalamkb[at]gmail[dot]com
4 വടക്കേക്കര 2440204 kbvadakkekara[at]gmail[dot]com
5 ചിറ്റാട്ടുകര 2440334 kbchittattukara[at]gmail[dot]com
6 പറവൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി 2440194 kbnparavur[at]gmail[dot]com
7 ഏഴിക്കര 2508095 kbezhikkara[at]gmail[dot]com
ആലുവ
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ ആലുവ 0484-2672192 adaalangad[at]gmail[dot]com
2 കടുങ്ങല്ലൂർ 2603501 kbkadungallur[at]gmail[dot]com
3 കരുമാല്ലൂർ 2671460 kbkarumalloor[at]gmail[dot]com
4 ആലങ്ങാട് 2670273 kbalangad[at]gmail[dot]com
5 ഏലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2545084 kbeloor[at]gmail[dot]com
6 ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2620173 afoaluva[at]gmail[dot]com
7 വരാപ്പുഴ 2511163 kbvarappuzha[at]gmail[dot]com
നെടുമ്പാശ്ശേരി
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ നെടുമ്പാശ്ശേരി 0484-2470790 adandsry[at]gmail[dot]com
2 ചെങ്ങമനാട് 2603262 kbchengamanad[at]gmail[dot]com
3 നെടുമ്പാശ്ശേരി 2474334 kbnedumbassery[at]gmail[dot]com
4 കുന്നുകര 2478233 kbkunnukara[at]gmail[dot]com
5 പാറക്കടവ് 2470015 kbpkdv[at]gmail[dot]com
6 പുത്തൻവേലിക്കര 2485210 kbputhenvelikkara[at]gmail[dot]com
7 ശ്രീമൂലനഗരം 2600357 kbsmnagaram[at]gmail[dot]com
കളമശ്ശേരി
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ കളമശ്ശേരി 0484-2423884 adakalamassery[at]gmail[dot]com
2 കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2411025 aokalamassery2011[at]gmail[dot]com
3 തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2428158 krishibhavantka[at]gmail[dot]com
4 ചേരാനെല്ലൂർ 2430087 cheranelloorekrishibhavan[at]gmail[dot]com
5 കടമക്കുടി 2430084 kbkadamakudyekm[at]gmail[dot]com
6 എളംകുന്നപുഴ 2492228 kbelamkunnapuzha[at]gmail[dot]com
7 മുളവുകാട് 2750079 kbmulavukad[at]yahoo[dot]com
വൈറ്റില
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ വൈറ്റില 0484-2302299 adapalluruthy[at]gmail[dot]com
2 ചെല്ലാനം 2247075 aochellanam[at]gmail[dot]com
3 കുമ്പളങ്ങി 2240034 kbkumbalangi[at]gmail[dot]com
4 കൊച്ചി കോർപറേഷൻ 2301160 afovyttila[at]gmail[dot]com
5 തിരുവാങ്കുളം 2786285 aokbtvklm[at]gmail[dot]com
6 മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2700785 kbmaradu[at]gmail[dot]com
7 തൃപ്പൂണിത്തുറ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2782150 krishibhavantripunithura[at]gmail[dot]com
8 കുമ്പളം-പനങ്ങാട് 2700084 kumbalamkb[at]gmail[dot]com
പെരുമ്പാവൂർ
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ പെരുമ്പാവൂർ 0484-2590546 adapbvr[at]gmail[dot]com
2 മുടക്കുഴ 2645868 kbmudakkuzha[at]gmail[dot]com
3 വേങ്ങൂർ 2643413 kbvengoor[at]gmail[dot]com
4 കൂവപ്പടി 2649970 koovappadykrishibhavan[at]gmail[dot]com
5 രായമംഗലം 2816143 kbrayamangalam[at]gmail[dot]com
6 അശമന്നൂർ 2650201 kbasamanoor[at]gmail[dot]com
7 പെരുമ്പാവൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി 2590742 afokbpbvr[at]gmail[dot]com
8 ഒക്കൽ 2244115 kbokkal[at]gmail[dot]com
അങ്കമാലി
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ അങ്കമാലി 0484-2458737 ada[dot]ankamaly[at]gmail[dot]com
2 കാലടി 2460387 kbkalady[at]gmail[dot]com
3 അയ്യമ്പുഴ 2696111 kbayyampuzha[at]gmail[dot]com
4 മഞ്ഞപ്ര 2690417 manjaprakb[at]gmail[dot]com
5 മലയാറ്റൂർ-നീലേശ്വരം 2468111 kbmalayattoor[at]gmail[dot]com
6 കാഞ്ഞൂർ 2460436 kbkanjoor[at]gmail[dot]com
7 തുറവൂർ 2617259 kbthuravoor[at]gmail[dot]com
8 കറുകുറ്റി 2612146 kbkarukutty[at]gmail[dot]com
9 മൂക്കന്നൂർ 2614371 kbmookkannoor[at]gmail[dot]com
10 അങ്കമാലി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2457188 kbangamaly[at]gmail[dot]com
കീഴ്മാട്
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ കീഴ്മാട് 0484-2679001 adakeezhmad[at]gmail[dot]com
2 ചൂർണിക്കര 2620214 ao[dot]kbchr[at]gmail[dot]com
3 എടത്തല 2836185 krishibhavanedathala[at]gmail[dot]com
4 കീഴ്മാട് 2620435 krishikee[at]gmail[dot]com
5 കിഴക്കമ്പലം 2680547 aokizhakkambalam[at]gmail[dot]com
6 വെങ്ങോല 2690086 kbvengola[at]gmail[dot]com
7 വാഴക്കുളം 2678800 vazhakulamkb[at]gmail[dot]com
പൂതൃക്ക
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ പൂതൃക്ക 0484-2766194 adapoothrikka[at]gmail[dot]com
2 കുന്നത്തുനാട് 2687712 simmijustine[at]gmail[dot]com
3 മഴുവന്നൂർ 2767329 ushabenny[at]gmail[dot]com
4 പൂതൃക്ക 2761249 Dovelyinpeters[at]gmail[dot]com
5 തിരുവാണിയൂർ 2733175 aokbtvr[at]gmail[dot]com
6 ഐക്കാരനാട് 2766567 jayamariea[dot]sebastian[at]gmail[dot]com
7 വടവുകോട്-പുത്തന്കുരിശ് 2730124 sajukcc[at]gmail[dot]com
മൂവാറ്റുപുഴ
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ മൂവാറ്റുപുഴ 0485-2814475 muvattupuzhaada[at]gmail[dot]com
2 മരടി 2830413 kbmarady[at]gmail[dot]com
3 വാളകം 2207688 kbvalakom[at]gmail[dot]com
4 പായിപ്ര 2812436 kbpaipra[at]gmail[dot]com
5 കല്ലൂർകാട് 2287070 kbkalloorkad[at]gmail[dot]com
6 ആയവന 2283063 kbayavana[at]gmail[dot]com
7 ആവോലി 2830188 kbavoly[at]gmail[dot]com
8 മഞ്ചല്ലൂർ 2260259 kbmanjalloor[at]gmail[dot]com
9 അരക്കുഴ 2254010 kbarakuzha[at]gmail[dot]com
10 മുവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2810083 kbmuvattupuzha[at]gmail[dot]com
കോതമംഗലം
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ കോതമംഗലം 0485-2826004 assistantdirectorklm[at]gmail[dot]com
2 കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2860101 kbkothamangalam[at]gmail[dot]com
3 നെല്ലിക്കുഴി 2822116 kbnellikuzhy[at]gmail[dot]com
4 കോട്ടപ്പടി 2842211 kbkottappady[at]gmail[dot]com
5 പിണ്ടിമന 2570047 kbpindimana[at]gmail[dot]com
6 കീരംപാറ 2570010 kbkeerampara[at]gmail[dot]com
7 കവളങ്ങാട് 2859140 kbkavalangad[at]gmail[dot]com
8 വാരപ്പെട്ടി 2284095 kbvarappetty[at]gmail[dot]com
9 പല്ലാരിമംഗലം 2562131 kbpallarimangalam[at]gmail[dot]com
10 പോത്താനിക്കാട് 2562470 kbpothanicad[at]gmail[dot]com
11 പൈങ്ങോട്ടൂർ 2562059 kbpaingottoor[at]gmail[dot]com
12 കുട്ടമ്പുഴ 2582101 kbkuttampuzha[at]gmail[dot]com
പിറവം
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ പിറവം 0485-2241124 adapvm2018[at]gmail[dot]com
2 പാലക്കുഴ 2250565 kbpalakuzha[at]gmail[dot]com
3 കൂത്താട്ടുകുളം 2250939 koothattukulamkb[at]gmail[dot]com
4 ഇലഞ്ഞി 2257185 kbelanji[at]gmail[dot]com
5 പിറവം 2242118 krishibhavanpiravom[at]gmail[dot]com
6 രാമമംഗലം 2278850 kbramamangalam[at]gmail[dot]com
7 തിരുമാറാടി 2875095 krishibhavanthirumarady[at]gmail[dot]com
8 പാമ്പാക്കുട 2273519 krishibhavanpampakuda[at]gmail[dot]com
മുളന്തുരുത്തി
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 എഡിഎ മുളന്തുരുത്തി 0484-2743801 adamly333[at]gmail[dot]com
2 എടക്കാട്ടുവയൽ 2747249 edakkattuvayalkb[at]gmail[dot]com
3 ആമ്പല്ലൂർ 2739020 aokbabr2739020[at]gmail[dot]com
4 മുളന്തുരുത്തി 2740342 aokbmly[at]gmail[dot]com
5 ചോറ്റാനിക്കര 2711458 chottanikkarakb[at]gmail[dot]com
6 ഉദയംപേരൂർ 2791261 aokbupr[at]gmail[dot]com
7 മണീട് 2267974 kbmaneedu[at]gmail[dot]com
മറ്റു ആഫീസുകൾ
ക്രമ നമ്പർ ആഫീസ് ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 ഡിഎഎഫ് നേരിയമംഗലം 0485-2554416 fsdafn[at]gmail[dot]com
2 എസ്എസ്എഫ് ഒക്കൽ 9497794208 ssfokkal[at]gmail[dot]com
3 എസ്എസ്എഫ് ആലുവ 9446073457 aluvaseedfarm[at]gmail[dot]com
4 സിഎൻ നെട്ടൂർ .പി.ഓ . 0484-2700779 cnandcf1910[at]gmail[dot]com
5 എ എക്സ്. ഇ, നെട്ടൂർ പി.ഓ. 0484-2422974 aeeagriekm[at]gmail[dot]com
6 ആർഎടിടിസി, നെട്ടൂർ പി.ഓ. 0484-2703838 rattcvyttila[at]gmail[dot]com
7 എസ്എജിഎൽ നെട്ടൂർ 2703320 agmarkekm[at]gmail[dot]com
8 ഇഇസി, നെട്ടൂർ പി.ഓ, 0484-2701042 maraduwholesale[at]gmail[dot]com
9 ഇഇസി, മൂവാറ്റുപുഴ 0485-2813200 arwmmvz[at]gmail[dot]com
10 അസിസ്റ്റന്റ് . സോയിൽ കെമിസ്റ് 0484-2703976 soiltestinglabernakulam[at]gmail[dot]com