അടക്കുക

കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാർഡ്

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 08/06/2018

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ നിർമ്മാണവും പരിപാലന സൗകര്യവും CSL ആണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം  കപ്പലുകളും ഡബിൾ-ഹൾഡർ ഓയിൽ ടാങ്കറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനക്ക്    CSL ആണ് തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച  നാവികകപ്പൽ.   1972-ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയായി ചേർന്നു. അതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം 1982 ലാണ് ഓൺലൈനിൽ വന്നത്. യാർഡിന് 1.25 മില്ല്യൺ ടൺ വരെ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. മറൈൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഷിപ്പ്യാർഡ് ട്രെയിനിങ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് എൻജിനീയർമാർ. എല്ലാ വർഷവും നൂറു വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. 1981 ൽ എം.വി റാണി പത്മിനിയുടെ ആദ്യ കപ്പൽ സിഎസ്എല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി.
1982 മുതൽ കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി സേവനങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേന, ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, ഫിഷറീസ്, കൊച്ചി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ കപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം കപ്പലുകളുടെയും പരിഷ്കരണങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒ.എൻ.ജി.സി.യിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന നിർമാണ, നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഓർഡറുകൾ സിഎസ്എൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്