അടക്കുക

ഡയറക്ടറി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

ആലുവ താലൂക്ക്

ഉദ്യോഗപ്പേര് ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ0484-2624052തഹസിൽദാർ ആലുവ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2624750വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലുവ(പടിഞ്ഞാറ്)
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2637811വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലുവ(കിഴക്ക്)
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2458109വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അങ്കമാലി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2696114വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അയ്യമ്പുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2601100വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചോവാര
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2609535വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചെങ്ങമനാട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2627628വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചൂർണിക്കര
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2612535വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കറുകുറ്റി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ-വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കീഴ്മാട്

കണയന്നൂർ താലൂക്ക്

ഉദ്യോഗപ്പേര് ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ0484-2360704തഹസിൽദാർ കണയന്നൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2741902വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആമ്പല്ലൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2433000വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചേരാനെല്ലൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2806405വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇടപ്പള്ളി (സൗത്ത്)
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2801074വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇടപ്പള്ളി(നോർത്ത്)
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2747031വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എടക്കാട്ടുവയൽ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2207190വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എളങ്കുളം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2372700വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എറണാകുളം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2433100വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കടമക്കുടി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2738118വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൈപ്പട്ടൂർ

കളക്ടറേറ്റ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ വിലാസം
ജില്ലാ കളക്ടർ0484-2423001കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം - 682 030
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ജനറൽ /എ ഡി എം0484-2422282കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം - 682 030
ഡെപ്യൂട്ടി. കളക്ടർ (ആർ ആർ )0484-2422292കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം - 682 030
ഡെപ്യൂട്ടി. കളക്ടർ (എൽ ആർ )0484-2422292കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം - 682 030
ഡെപ്യൂട്ടി. കളക്ടർ (എൽ എ )0484-2422292കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം - 682 030
ഡെപ്യൂട്ടി. കളക്ടർ (ഇലെക്ഷൻ )0484-2422292കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം - 682 030
ആർ ഡി ഒ മൂവാറ്റുപുഴ0485-2835319ആർ ഡി ഒ മൂവാറ്റുപുഴ
ആർ ഡി ഒ ഫോർട്ട് കൊച്ചി0484-2215340ആർ ഡി ഒ ഫോർട്ട് കൊച്ചി
തഹസിൽദാർ0484-2215559തഹസിൽദാർ കൊച്ചി
തഹസിൽദാർ0484-2360704തഹസിൽദാർ കണയന്നൂർ

കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക്

ഉദ്യോഗപ്പേര് ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ0484-2522224തഹസിൽദാർ കുന്നത്തുനാട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2650348വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അശമന്നൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2655429വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അറക്കപ്പടി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2467798വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചേലാമറ്റം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2766002വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇക്കാരനാട്‌(വടക്ക് )
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2766003വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇക്കാരനാട്‌(പടിഞ്ഞാറ്)
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2769326വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഐരാപുരം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2685400വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുന്നത്തുനാട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2685300വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കിഴക്കമ്പലം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2640904വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കോടനാട്

കൊച്ചി താലൂക്ക്

ഉദ്യോഗപ്പേര് ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ0484-2215559തഹസിൽദാർ കൊച്ചി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2249555വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചെല്ലാനം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2327476വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇടക്കൊച്ചി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2506820വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എടവനക്കാട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2493320വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എളംകുന്നപ്പുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2218677വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2480585വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുഴുപ്പിള്ളി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2240111വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുമ്പളങ്ങി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2225006വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മട്ടാഞ്ചേരി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2493769വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നായരമ്പലം

കോതമംഗലം താലൂക്ക്

ഉദ്യോഗപ്പേര് ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ0485-2822298തഹസിൽദാർ കോതമംഗലം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2822388വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എരമല്ലൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2542111വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കോട്ടപ്പടി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2859283വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുട്ടമംഗലം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2566158വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കടവൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2588633വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുട്ടമ്പുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2822399വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കോതമംഗലം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2572381വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കീരംപാറ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2554492വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നേരിയമംഗലം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2562303വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പല്ലാരിമംഗലം

പറവൂർ താലൂക്ക്

ഉദ്യോഗപ്പേര് ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ0484-2442326തഹസിൽദാർ പറവൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2466332വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വടക്കുംഭാഗം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2672658വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലങ്ങാട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2518575വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചേന്നമംഗലം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2547111വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഏലൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2508859വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഏഴിക്കര
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2440438വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പറൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2609575വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കടുങ്ങല്ലൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2440437വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൊടുവള്ളി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0484-2479980വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുന്നുകര

പോലീസ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ വിലാസം
ഡി.ഐ.ജി0484-2353516എറണാകുളം
പോലീസ് കമ്മീഷണർ0484-2394770കൊച്ചി
പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്0484-2623550ആലുവ
എ സി നാർക്കോട്ടിക് സെൽ0484-2349827എറണാകുളം
എ സി (പ്രത്യേക ശാഖ)0484-2394650കൊച്ചി
എ സി (ഡി സി ആർ ബി )0484-2345377കൊച്ചി
എ സി (അഡ്മിൻ )0484-2394651കൊച്ചി
എ സി (ക്രൈം ഡിറ്റാച്മെന്റ് )0484-2349827കൊച്ചി
അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ0484-2382352കൊച്ചി
അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ0484-2780432തൃപ്പൂണിത്തറ

മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക്

ഉദ്യോഗപ്പേര് ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ0485-2832313തഹസിൽദാർ മുവാറ്റുപുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2255310വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അരക്കുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2225885വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇലഞ്ഞി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2282944വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എനനെല്ലൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2288220വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കല്ലൂർക്കാട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2253724വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൂത്താട്ടുകുളം
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2263377വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മഞ്ചല്ലൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2833803വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മാറാടി
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2263378വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മുവാറ്റുപുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസർ0485-2272879വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മേമുറി