അടക്കുക

ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകൾ (7)

ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകൾ
ക്രമ നമ്പർ താലൂക്കിന്റെ പേര് വിലാസം ഫോൺ
1 ആലുവ ഒന്നാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്,പെരിയാർ നഗർ, ആലുവ , കേരളം 683101 0484 271 2100
2 മൂവാറ്റുപുഴ ഒന്നാം നില , മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ , പട്ടിമറ്റം , മൂവാറ്റുപുഴ ,കേരളം 686673 0485 281 3773
3 പറവൂർ ഒന്നാം നില , ഉപ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനു മുകളിലായി , നോർത്ത് പറവൂർ ,കേരളം 683513 0484 2442326
4 കോതമംഗലം നാലാം നില , റവന്യൂ ടവർ , എസ് എച് 16 ,കേരളം 686666 0485 282 2298
5 കൊച്ചി താഴത്തെ നില , കെ ബി ജേക്കബ് റോഡ്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, കൊച്ചി , കേരളം 682001 0484 221 5559
6 കുന്നത്തുനാട് കുന്നത്തുനാട് , പൂപ്പാനി റോഡ് , പെരുമ്പാവൂർ ,കേരളം 683543 0484 252 2224
7 കണയന്നൂർ കണയന്നൂർ , പാർക്ക് അവന്യൂ , മറൈൻ ഡ്രൈവ് ,എറണാകുളം ,കേരളം 682011 0484 236 0704