അടക്കുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024

ഓർഡറുകളും ഫോമുകളും സഹായ സാമഗ്രികൾ
1. സിഇഒ ഓർഡർ ഫോം 12 ഡി 1.ഓർഡർ അപേക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിനായുള്ള വീഡിയോ
2. ഫോം 12 ഡി 2. ഓർഡർ അപേക്ഷാ തദ്ദേശ സ്ഥാപന ഓഫീസുകൾക്കുള്ള വീഡിയോ
3.ഫോം 12 3. Video Tender for election
3a.ഫോം 12A 4.പോക്കറ്റ് വോട്ടർ ഗൈഡ്
4.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി റദ്ദാക്കിയ പട്ടിക (3/4/2024) 5.കുസാറ്റ് കളമശ്ശേരിയിൽ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
5.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി റദ്ദാക്കിയ പട്ടിക (4/4/2024) 6.ആലുവ യുസി കോളജിൽ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
6.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി റദ്ദാക്കിയ പട്ടിക (5/4/2024).  
6a.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി റദ്ദാക്കിയ പട്ടിക (6/4/2024).  
7.Absentees of Aluva Taluk Training class  
8.Absentees of Muvattupuzha Taluk Training class  
9.Absentees of Kochi Taluk Training class  
10.Absentees of Kunnathunad Taluk Training class  
11.Absentees of Paravur Taluk Training class  
12.Absentees of Kothamangalam Taluk Training class  
12.Absentees of Kanayannoor Taluk Training class  
13.പോക്കറ്റ് വോട്ടർ ഗൈഡ്  
14.പരിശീലന ക്ലാസ് മാറ്റം