അടക്കുക

പോഷ് നിയമം (ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡനം (തടയൽ, നിരോധനം, പരിഹാരം) നിയമം, 2013)

ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2013-ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ നിയമനിർമ്മാണമാണ് പോഷ് നിയമം. സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതവും അനുകൂലവുമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകാനും ഈ നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

1. LCC അംഗങ്ങൾ
2. LCC വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2022
3. LCC വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്2021