അടക്കുക

ബ്ലോക്കുകൾ (14)

ബ്ലോക്കുകൾ
ക്രമ നമ്പർ ബ്ലോക്കിൻറെ പേര് വിസ്തീര്ണ ം വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ
1 അങ്കമാലി 203.19 ച.കി അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ,
അങ്കമാലി -68357
0484 2452270 bdoangamaly[at]gmail[dot]com
2 ആലങ്ങാട് 79.41 ച.കി ആലങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആലങ്ങാട് -683511
 0484 2670486 bdoagd[at]gmail[dot]com
3 ഇടപ്പള്ളി 50.97 ച.കി ഇടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കുസുമഗിരി -682030
0484-2426636 bdoedappally[at]gmail[dot]com
4 കൂവപ്പടി 372 ച.കി കൂവപ്പടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കുറുപ്പംപടി-683545
0484-2523557 bdokoovapady[at]yahoo[dot]com
5 കോതമംഗലം 795.01 ച.കി കോതമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കോതമംഗലം -686691
0485-2822544 bdokmgm[at]gmail[dot]com
6 മുളന്തുരുത്തി 118.38 ച.കി മുളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പെരുമ്പിള്ളി -682314
0484-2740303 mtybdo[at]gmail[dot]com
7 മുവാറ്റുപുഴ 206.07 ച.കി മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മുടവൂർ-686691
0485-2812714 bdomvpa[at]yahoo[dot]com
8 പള്ളുരുത്തി 33.37 ച.കി പള്ളുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പള്ളുരുത്തി -682006
0484-2232162 bdopalluruthy[at]vsnl[dot]net
9 പാമ്പാക്കുട 213.6 ച.കി പാമ്പാക്കുട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അഞ്ചെൽപെട്ടി-686667
 0485-2272282  bdopampakuda[at]yahoo[dot]in
10 പാറക്കടവ്  101.62 ച.കി  പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കുറുമശ്ശേരി -683579
 0484-2473031  bdoparakadavu[at]gmail[dot]com
11  പറവൂർ  67.63 ച.കി  പറവൂർ പഞ്ചായത്ത്
കൈതാരം-683519
 0484-2443429  bdonparavur[at]gmail[dot]com
12  വടവുകോട്  185.95 ച.കി  വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കോലഞ്ചേരി -682311
 0484-2760249  bdovadavucode[at]rediffmail[dot]com
13  വാഴക്കുളം  135.92 ച.കി  വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 19/209,
തടയിട്ട പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ,
സൗത്ത് വാഴക്കുളം,683105
 0484-2677143 ലഭ്യമല്ല
14 വൈപ്പിൻ  87.35 ച.കി  വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അയ്യമ്പിള്ളി-682501
 0484-2489600  bdovypin[at]gmail[dot]com