അടക്കുക

മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബന്ധപ്പെടാൻ

ശ്രി. പിണറായി വിജയൻ
141,മൂന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം – 695001
ഫോൺ : 2333812, 2333682
ഫാക്സ്: 2333489

ഇ-മെയിൽ: chiefminister[at]kerala[dot]gov[dot]in