അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള നിയമന പട്ടിക _കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം 25/04/2022 കാണുക (202 KB)
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്__കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം- ഭൂമി തരം മാറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ ഓഫീസുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 21/04/2022 കാണുക (122 KB)
വാഹനീയം അദാലത്ത് (22-04-2022)എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ 21/04/2022 കാണുക (772 KB)
മൂവാറ്റുപുഴ ടൗൺ വികസനം – പോസ്റ്റോഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ള റോഡ് നിർമാണം- പ്രാരംഭ വിജ്ഞാപനം തിരുത്തൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 11/04/2022 കാണുക (198 KB)
C6-1451/20 – കരമല്ലൂർ, കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി – Form 10 -RFCTLARR Rules 19(4) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 27/07/2021 കാണുക (123 KB)
C5-2977/2019/DCEKM – MC റോഡ് വികസനം (PO ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പേട്ട വരെ) 11(1) തെറ്റായ അറിയിപ്പ് 12/04/2022 കാണുക (93 KB)
ചുരുക്കപ്പട്ടിക – റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് (താത്കാലികം) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി 9/4/2022-ന് നടത്തിയ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 10/04/2022 കാണുക (4 MB)
C1-5068/21/DCEKM – മൂവാറ്റുപുഴ ബൈപാസ് (MC റോഡ് 130 Jn മുതൽ NH 85 കടാതി വരെ) – ഉചിതമായ സർക്കാർ അംഗീകാരം 01/04/2022 കാണുക (73 KB)
C2-3783/20/DCEKM – ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – അംഗീകരിച്ച ആർ.ആർ. പാക്കേജ് 09/03/2022 കാണുക (74 KB)
C2-6240/20/DCEKM – എറണാകുളം കുമ്പളം (അമ്പലപ്പുഴ) റെയിൽവേ ഡബിളിങ് – എസ്.ഐ.എ.പഠനം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 30/03/2022 കാണുക (4 MB)