രേഖകൾ

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
LR C4-9236 / 19-ANGAMALY – സബരി റെയിൽ‌വേ ലൈൻ – നായതോട് റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് – അംഗീകൃത RR പാക്കേജ് 11/07/2019 കാണുക (741 KB)
ചെല്ലനം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ-ഫൈനൽ അവാർഡിനുള്ള LA പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 18/07/2019 കാണുക (1 MB)
വൈറ്റില്ല – പേട്ട പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രസിദ്ധീകരണം 23/07/2019 കാണുക (187 KB)
കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് മട്ടം യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അധിക സ്ഥലം എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 26/07/2019 കാണുക (385 KB)
മുനമ്പം അഴിക്കോട് അപ്പ്രോച് റോഡ് ഫോം 7 09/07/2019 കാണുക (269 KB)
C7-18726 / 16-അലുങ്കൽ കടവ് ബ്രിഡ്ജസ് അപ്രോച്ച് റോഡ് SIA സ്റ്റഡി ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 09/07/2019 കാണുക (467 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (399 KB)
സി 2-57487 / 11-അലിഞ്ചുവാട് വെന്നാല റോഡ് വീതികൂട്ടുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 01/07/2019 കാണുക (51 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (51 KB)
സി 2-78283 / 16-എറൂർ റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അധിക ഏറ്റെടുക്കൽ 01/07/2019 കാണുക (47 KB)
അവാർഡ്-കൊച്ചി സേലം പൈപ്പ്ലൈൻ എസ്.വി സ്റ്റേഷൻ ആലുവ, കുന്നത്നാട് താലൂക്ക് എന്നിവയിലേക്കുള്ള കുറിപ്പ് 31/05/2019 കാണുക (256 KB)
കിൻ‌ഫ്ര വെൽ‌ പമ്പ്‌ഹൗസ് – അവാർഡിനുള്ള കുറിപ്പ് 31/05/2019 കാണുക (89 KB)