അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഐ.ഡബ്ലിയു.ടി കാര്‍ഗോ ടെര്‍മിനലിലേയ്ക്കുളള അപ്രോച്ച് റോഡ് വീതികൂട്ടല്‍ – മരട് – ഫാറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം 22/01/2020 കാണുക (46 KB)
C5-5746/19/DCEKM – പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം ഫേസ് I – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 19/01/2020 കാണുക (7 MB)
അലങ്കൽ കടവു പാലങ്ങൾ-എസ്‌ഐ‌എ പഠന റിപ്പോർട്ട് അംഗീകൃത സർക്കാർ LAAR ആക്റ്റ് -2013 അംഗീകരിച്ചു 20/01/2020 കാണുക (84 KB)
അലുങ്കൽ കടവു പാലങ്ങൾ റോഡ്-എക്‌സ്‌പെർട്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 13/12/2019 കാണുക (66 KB)
എറണാകുളം ജില്ല – കൊച്ചി മെട്രോ സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം- ആർ & ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 27/12/2019 കാണുക (252 KB)
പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം ഫേസ് I – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 14/01/2020 കാണുക (1 MB)
C5-5746/19/DCEKM – പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം ഫേസ് I – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 14/01/2020 കാണുക (9 MB)
C5-5746 / 19 / DCEKM- പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ് ഘട്ടം I – ഫോം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 21/11/2019 കാണുക (184 KB)
DLMC മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് 19/11/2019 കാണുക (268 KB)
C5-49508/16/DCEKM – പെരുങ്കുളം സ്റ്റേഡിയം റോഡ് നിർമ്മാണം പെരുമ്പാവൂർ – ഫാറം നമ്പർ 10 – ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 30/11/2019 കാണുക (171 KB)