അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C4-2596/2021 മൂലമ്പിള്ളി – പിഴല 350 മീറ്റർ കണക്റ്റിവിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണം 19 (1 ) പ്രഖ്യാപനം 04/03/2024 കാണുക (123 KB)
C5-5230/2021 മണിക്കിണർ പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 19 (1 ) പ്രഖ്യാപനം 16/02/2024 കാണുക (122 KB)
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മണൽ ഖനനത്തിൻ്റെ ജില്ലാ സർവേ റിപ്പോർട്ട് 01/03/2024 കാണുക (10 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (264 KB)
ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് – ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ – സീനിയോറിറ്റി അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 29/02/2024 കാണുക (344 KB)
Gazette No. 794 dtd 02.03.2024– C7-9221/17 വൈപ്പിന്‍ ഫിഷ് ലാന്‍റിംഗ് സെന്‍ററിലേക്കുളള വഴിയും പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയയും- 19(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച് 02/03/2024 കാണുക (90 KB)
C5-103/2021 ഏലൂക്കര -ഉളിയന്നൂർ പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം അഡീഷണൽ അക്ക്യുസിഷൻ 11 (1 ) സമയപരിധി ദീർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- 16/02/2024 കാണുക (81 KB)
C3-10353/2021 -പന്നക്കാട്-തുരുത്തു പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം -വിദഗ്ദ്ധ സമിതി നടപടിക്രമം 06/02/2024 കാണുക (94 KB)
ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് – ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ – ഡ്രാഫ്റ്റ് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 05/02/2024 കാണുക (309 KB)
C3-6212/2022 – -ആലുവ-ആലങ്ങാട് റോഡ് വികസനം-വിദഗ്ദ്ധ സമിതി നടപടിക്രമം 05/02/2024 കാണുക (91 KB)
C6-1780/2022 – എടത്തല-പൊങ്ങാട്ടുശ്ശേരി റോഡിലെ കലുങ്കിന് വീതി കൂട്ടുന്നത് – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 14/12/2023 കാണുക (130 KB)