രേഖകൾ

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
അങ്കമാലി സബരി റെയിൽ – മറ്റൂർ റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് – സി 2-66731 / 16- വിജ്ഞാപന നമ്പർ ഫോം 10 30/09/2019 കാണുക (231 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (231 KB)
അങ്കമാലി സബരി റെയിൽ – മറ്റൂർ റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് – സി 2-66731 / 16- ഫോം 10 ന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ 30/09/2019 കാണുക (447 KB)
ഇടപ്പള്ളി മെട്രോസ്റ്റേഷൻ അഡീഷണൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 27/09/2019 കാണുക (295 KB)
പൊന്നുംവില -തങ്കളം -കാക്കനാട് നാലുവരി പാത നിർമ്മാണം, അവാർഡ് എൻക്വയറി നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 05/09/2019 കാണുക (209 KB)
സി 7-135157 / 17-ചെല്ലാനം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ – LAAR ആക്റ്റ് -13 പ്രകാരം അവാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 21/08/2019 കാണുക (544 KB)
C8-12097 / 17- കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയും മറ്റ് ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങളും – എസ്‌ഐ‌എ കരട് റിപ്പോർട്ട് 30/11/2018 കാണുക (681 KB)
കറുത്ത ജൂത സിനഗോഗ് മട്ടാഞ്ചേരി (കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി) – പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നോട്ടീസ് 10/06/2019 കാണുക (168 KB)
കറുത്ത ജൂത സിനഗോഗ് മട്ടാഞ്ചേരി (കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി) – എസ്‌ഐ‌എ പഠനത്തിനുള്ള അനുമതി ഫോം 4 19/03/2019 കാണുക (130 KB)
കറുത്ത ജൂത സിനഗോഗ് മട്ടാഞ്ചേരി (കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി) – എസ്‌ഐ‌എ പഠന കരട് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് 04/06/2019 കാണുക (78 KB)
Learn to pronounce C8-12097 / 17- കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയും മറ്റ് ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങളും – എസ്‌ഐ‌എയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 19/01/2019 കാണുക (1 MB)