അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C1-5306/2021 -തേവര – പേരണ്ടൂർ കനാൽ വികസനം – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഫോം 4 വിജ്ഞാപനം 20/10/2021 കാണുക (198 KB)
വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്കായി ഏഴ് ബോട്ട് ജെട്ടി നിർമ്മാണം – ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് 08/10/2021 കാണുക (348 KB)
ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി -കൊച്ചി ബാംഗ്ലൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇടനാഴിക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ -11 (1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 04/10/2021 കാണുക (454 KB)
ജലവിതരണ പദ്ധതിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- കരുമാല്ലൂർ, കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- FORM-7 ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 28/09/2021 കാണുക (1 MB)
ജലവിതരണ പദ്ധതിക്കായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ- പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഫോം -7 ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 28/09/2021 കാണുക (1 MB)
2021 സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ WIPR വിശദാംശങ്ങൾ 27/09/2021 കാണുക (1 MB)
ബഹുമാനപ്പെട്ട NGT ഓർഡർ OA 360/2018- ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി- DC- അനുബന്ധം 27/09/2021 കാണുക (621 KB)
ബഹുമാനപ്പെട്ട NGT ഓർഡർ OA 360/2018- ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി- DC 27/09/2021 കാണുക (1 MB)
24/09/21 ചെട്ടിക്കാട് – കുഞ്ഞിതൈ, കോട്ടുവള്ളിക്കാട് – വാവക്കട – 19(1) പ്രഖ്യാപനം 24/09/2021 കാണുക (129 KB)
ജലവിതരണ പദ്ധതി – പൈങ്ങോട്ടൂർ ജിപി – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്, ഉചിതമായ സർക്കാർ അംഗീകാരം 20/09/2021 കാണുക (2 MB)