അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C3-6212/2022/DCEKM-ആലുവ-ആലങ്ങാട് റോഡ് വികസനം – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 02/12/2023 കാണുക (7 MB)
C7-7765/2020/DCEKM – അങ്കമാലി- കൊച്ചി എയ൪പോ൪ട്ട് ബൈപ്പാസ് – ആര്‍.ആര്‍.പാക്കേജ് 25/11/2023 കാണുക (80 KB)
C6-12769/18//2021/DCEKM – സീപോ൪ട്ട് എയ൪പോ൪ട്ട് റോഡ് രണ്ടാം ഘട്ടം – 11(1) വിജ്ഞാപനം- കൂട്ടിച്ചേ൪ക്കല്‍, തിരുത്തല്‍ വിജ്ഞാപനം 09/11/2023 കാണുക (77 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (96 KB)
C6-7899//2021/DCEKM – ഇന്‍ഫോപാ൪ക്ക് രണ്ടാം ഘട്ടം – 19(1) പ്രഖ്യാപനം 22/11/2023 കാണുക (93 KB)
ഗസറ്റ് നം. 3748 തീയതി 22.11.2023-ചേരാനല്ലൂർ-ഏലൂർ ചൗക്ക അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം സംബന്ധിച്ചു 4(1) വിജ്ഞാപനം 22/11/2023 കാണുക (92 KB)
JLN സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് – 2 സ്റ്റേഷൻ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – അറിയിപ്പ് 03/11/2023 കാണുക (2 MB)
C5-5230/2021/DCEKM – മണിക്കിണർ പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – 6(1) വിജ്‍ഞാപനം 04/11/2023 കാണുക (92 KB)
C8-5510/2023/DCEKM – നെല്ലാപ്പാറ-മാടക്കത്താനം റോഡ് വികസനം – 6(1) വിജ്‍ഞാപനം 04/11/2023 കാണുക (92 KB)
ഘട്ടം -2 – ജെഎൽഎൻ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെ – 9 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട് – സർക്കാർ ഉത്തരവ് 21/10/2023 കാണുക (1 MB)
ജെ.എൽ.എൻ. സ്റ്റേഷൻ മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച് 31/10/2023 കാണുക (573 KB)