അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
2021 ജൂലൈ 28 മുതൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ വിശദാംശങ്ങൾ 28/07/2021 കാണുക (8 MB)
C6-3031/20 – കരുമലൂർ, കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി – SIA കരട് റിപ്പോർട്ട് – RFCTLARR Rules 13(2) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 22/07/2021 കാണുക (896 KB)
2021 ജൂലൈ 21 മുതൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ വിശദാംശങ്ങൾ 21/07/2021 കാണുക (2 MB)
പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി – SIA കരട് റിപ്പോർട്ട് – സെക്ഷൻ 4(2)പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 19/07/2021 കാണുക (6 MB)
അറ്റ് ലാന്റിസ് റെയില്‍വേ ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ് എറണാകുളം – ഫേസ് II – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 19/07/2021 കാണുക (7 MB)
വാട്ടർ മെട്രോ-14 ബോട്ടുജെട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് 13/07/2021 കാണുക (269 KB)
2021 ജൂലൈ 14 മുതൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ വിശദാംശങ്ങൾ 14/07/2021 കാണുക (2 MB)
C2-78283/16/DCEKM – എരൂർ റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അഡീഷണൽ അക്ക്വിസിഷൻ – G.O. സെക്ഷൻ 19 (7 )പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 14/05/2021 കാണുക (148 KB)
C2-57487/11/DCEKM – ആലിൻചുവട്‌ വെണ്ണല റോഡ് വികസനം – G.O. പ്രഖ്യാപന തീയതി നീട്ടി സെക്ഷൻ 19 (7 )പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 14/05/2021 കാണുക (149 KB)
C2-57487/11/DCEKM – ആലിൻചുവട്‌ വെണ്ണല റോഡ് വികസനം – പ്രഖ്യാപനം – ഫാറം നം.10 12/07/2021 കാണുക (141 KB)