അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C2-13894/18/DCEKM – IWT കാര്‍ഗോ ടെര്‍മിനലിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോ‍‍ഡ് വീതി കൂട്ടുന്നത് – മരട് വില്ലേജ് – അവാർഡ് സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചത് 24/09/2022 കാണുക (168 KB)
C2-1186/22/DCEKM – കാലടി പുതിയ പാലം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് 29/08/2022 കാണുക (75 KB)
C7-18729/16 – വൈപ്പിന്‍ ഫിഷ് – ഫാറം നമ്പർ 7- വിജ്ഞാപനം 19/09/2022 കാണുക (197 KB)
C2-6240/20/DCEKM –എറണാകുളം കുമ്പളം (അമ്പലപ്പുഴ) റെയിൽവേ ഡബിളിങ് – പുനരധിവാസ പുനഃസ്ഥാപന പാക്കേജ് – കരട് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് 15/09/2022 കാണുക (4 MB)
C4-2596/21 – മൂലമ്പിളളി – പിഴല കണക്ടിറ്റി റോ‍ഡ് – സമുചിത സർക്കാർ ഉത്തരവ് 04/09/2022 കാണുക (86 KB)
C4-2596/21 – മൂലമ്പിളളി – പിഴല 350 മീ. കണക്ടിവിറ്റി റോ‍ഡ് നി൪മ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി അവലോകന റിപ്പോർട്ട് 15/09/2022 കാണുക (77 KB)
C7-2921/20/DCEKM – എസ്.എന്‍.ജംഗ്ഷന്‍- പൂത്തോട്ട നാലുവരി പാതയാക്കുന്നതിന്- സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് കരട് 16/08/2022 കാണുക (1,009 KB)
DCEKM /C6/7899/21 സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കൽ -കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്ക് ഘട്ടം II 25/08/2022 കാണുക (4 MB)
C5-103/21 – ഏലൂക്കര – ഉളിയന്നൂർ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് എലൂക്കര – ഉളിയന്നൂർ പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ്. വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ഉചിതമായ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു 16/07/2022 കാണുക (55 KB)
C5-103/21 – ഏലൂക്കര – ഉളിയന്നൂർ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 16/07/2022 കാണുക (111 KB)