അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മൂലംപിള്ളി – പിഷല കണക്റ്റിവിറ്റി ബ്രിഡ്ജ് – LARR ആക്റ്റ് -2013 സെക്ഷന്റെ 21 (1) വകുപ്പ് പ്രകാരം അറിയിപ്പ് 22/12/2020 കാണുക (2 MB)
വാട്ടർ മെട്രോയുടെ 7 ബോട്ട് ടെർമിനലുകൾ ക വേണ്ടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചന വിജ്ഞാപനം 16/12/2020 കാണുക (157 KB)
തുറമുഖം – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഘട്ടം II പാക്കേജ് 2 & 3 NAD ജംഗ്ഷൻ മുതൽ അസീസി ജംഗ്ഷൻ വരെ – അസിസി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ മഹിലാലയം ജംഗ്ഷൻ വരെ 21/12/2020 കാണുക (1 MB)
C1-5948/17 തത്തപ്പിള്ളി – വള്ളുവള്ളി പാലം നിർമ്മാണം – ഉചിതമായ സർക്കാർ അംഗീകാരം 09/12/2020 കാണുക (89 KB)
തുറമുഖം – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഘട്ടം II പാക്കേജ് 2 & 3 NAD ജംഗ്ഷൻ മുതൽ അസീസി ജംഗ്ഷൻ വരെ 01/12/2020 കാണുക (970 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിക്കായി സംയോജിത ജലഗതാഗത സംവിധാനത്തിനായി 7 ബോട്ട് ജെട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ. 23/10/2020 കാണുക (157 KB)
മിശ്ര ഭോജൻ സ്മാരകത്തിന്റെ നിർമ്മാണം – 19 (1) പ്രഖ്യാപനം 20/11/2020 കാണുക (190 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 LSGD- എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ 01/10/2020 കാണുക (1 MB)
വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി 14 ബോട്ട് ജെട്ടികൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 30/10/2020 കാണുക (169 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (169 KB)
ഐ.ഡബ്ലിയു.ടി കാര്‍ഗോ ടെര്‍മിനലിലേയ്ക്കുളള അപ്രോച്ച് റോഡ് വീതികൂട്ടല്‍ – മരട് – സമുചിത സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം – ഉത്തരവ് 23/10/2020 കാണുക (86 KB)