അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സി 8- ഭവനം ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് – SIA അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 23/03/2020 കാണുക (5 MB)
സി 8- ഭവനം ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് – SIA കരട് റിപ്പോർട്ട് 23/03/2020 കാണുക (779 KB)
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആര്‍ ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ആകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 11/03/2020 കാണുക (3 MB)
C1-8366 / 18 / DCEKM- മഞ്ഞാലിത്തോടിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചാനലിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – ഫോം 7 അറിയിപ്പ് 12/03/2020 കാണുക (182 KB)
C1-8367 / 18 / DCEKM- കാഞ്ഞൂർ തെക്കുമ്പകം ബ്രാഞ്ച് കനാലിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – ഫോം 4 അറിയിപ്പ് 12/03/2020 കാണുക (157 KB)
C4-മൂലമ്പിള്ളി പിഴല പാലം & അപ്പ്രോച്ച് – ഫാറം നമ്പർ 12 – ഫൈനൽ അവാർഡ് 30/12/2019 കാണുക (942 KB)
C5-68448/12- വടുതല – പെരണ്ടൂർ പാലം, അപ്രോച്ച് റോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം – ഫാറം 7 വിജ്ഞാപനം – മലയാളം 22/02/2020 കാണുക (165 KB)
ഏരൂർ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അഡിഷണൽ അക്ക്വിഷൻ -C2-78283/16– ഒഴിവാക്കൽ വിജ്ഞാപനം- മലയാളം & ഇംഗ്ലീഷ് 13/02/2020 കാണുക (116 KB)
ഏരൂർ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അഡിഷണൽ അക്ക്വിഷൻ – തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം- ഫാറം 7-മലയാളം 13/02/2020 കാണുക (127 KB)
നിയമത്തിന്റെ 19-ാം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രഖ്യാപന ഫോം ഡിക്ലറേഷൻ 29/02/2020 കാണുക (31 KB)