അടക്കുക

റോഷ്‌നി

ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളില് നിന്നും അന്യസംസ്ഥാനക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളായ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് റോഷ്നി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, സര്വശിക്ഷാ അഭിയാന്, സന്നദ്ധസംഘടനകള് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
ജില്ലയില് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള് ഏറ്റവും കൂടുതല് പഠിക്കുന്ന തൃക്കണാര്വട്ടം യൂണിയന് എല്.പി സ്കൂള്, പൊന്നുരുന്നി ഗവണ്മെന്റ് എല്.പി സ്കൂള്, കണ്ടന്തറ ഗവ. യു.പി സ്കൂള്, ബിനാനിപുരം ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂള് എന്നീ നാലു വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. തുടര്ന്ന് ഇത് 14 സ്കൂളുകളിലേക്കു കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചു. ജി.എല്.പി.എസ് പള്ളിലാംകര, ജി.യു.പി.എസ് നോര്ത്ത്വാഴക്കുളം, ജി.യു.പി.എസ് നോര്ത്ത് അല്ലപ്ര, നിര്മ്മല എല്.പി.എസ്മലമുറി, ജി.എല്.പി.എസ്മലയിടംതുരുത്ത്, ജി.എല്.പി.എസ് ഉളിയന്നൂര്, സി.കെ.സി എല്.പി പൊന്നുരുന്നി, ജി.എല്.പി.എസ് തൃക്കാക്കര, എല്.എഫ് യു.പി കലൂര്, സെന്റ്. ജോസഫ്യു.പി കടവന്ത്ര, സെന്റ്. ജോര്ജ്യു.പി പൂണിത്തുറ, കെ.എം.യു.പി.എസ് എരൂര്, ജി.എച്ച്.എസ് നെല്ലിക്കുഴി, എസ്.എന്.എച്ച്.എസ് തൃക്കണാര്വട്ടം, തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകളിലാണ് പുതുതായി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.
മലയാളഭാഷയില് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പ്രാവീണ്യം നല്കുന്നതിനുള്ള കോഡ് സ്വിച്ചിങ്, സ്കൂള് സമയത്തിന് പുറമെ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂര് കുട്ടികള്ക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഭാഷയില് പ്രത്യേക പരിശീലനം, ലഘുപ്രഭാത ഭക്ഷണം, സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശില്പ്പശാലകള്, പഠനയാത്രകള് തുടങ്ങിയവയാണ് റോഷ്നി പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബംഗാളി, ഒറിയ, ഹിന്ദി ഭാഷകള് കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയാവുന്ന സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. ജില്ലയിലെ 18 സര്ക്കാര് വിദ്യാലയങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം അന്യസംസ്ഥാന വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് പഠനം നടത്തുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരുടെ സംഖ്യ നാള്ക്കുനാള് വര്ധിക്കുകയാണെന്ന് സര്വെകളില് നിന്നും വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് റോഷ്നി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാനും ശാസ്ത്രീയ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ പാഠ്യ – പഠ്യേതര വിഷയങ്ങളില് അവരുടെ കഴിവുകള് കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന്റെ സാമ്പത്തികസഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.