അടക്കുക

വിവരാവകാശ നിയമം

സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അപ്പീൽ അധികാരി
തപാൽ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ഹുസൂർ ശിരസ്തദാർ അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
ഫെയർ കോപ്പി ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് ഹുസൂർ ശിരസ്തദാർ അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് & അക്കൗണ്ട്സ്

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

(ഡി .എം )
ഹുസൂർ ശിരസ്തദാർ അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
ഡിസാസ്‌റ്റർ മാനേജ്‌മന്റ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഡി .എം ) അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
മജിസ്റ്റീരിയൽ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഹുസൂർ ശിരസ്തദാർ അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് എസ് എസ് ഇൻസ്‌പെക്ഷൻ അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
എൽ എ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (സ്യൂട്ട് ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ എ )
സ്യൂട്ട് സെൽ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (സ്യൂട്ട് ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ എ )
ഹൗസിങ് ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ` എസ് എസ് ഇൻസ്‌പെക്ഷൻ അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
ഫൈനാൻസ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
റെവന്യൂ റിക്കവറി ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ ആർ ) അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
ഇൻസ്‌പെക്ഷൻ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
ലാൻഡ് റെവന്യൂ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ ആർ ) അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
ഇലക്ഷൻ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഇലക്ഷൻ ) അഡിഷണൽ ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ്