അടക്കുക

വ്യവസായങ്ങൾ

ഭാരത് പെട്രോളിയം ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി

ഭാരത് പെട്രോളിയം ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി.

കൊച്ചിൻ റിഫൈനറീസ് ലിമിറ്റഡ്

കൊച്ചിൻ റിഫൈനറീസ് ലിമിറ്റഡ്.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്.

കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ

കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ.

ഫെര്‍റ്റിലൈസെര്‍സ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ

ഫെര്‍റ്റിലൈസെര്‍സ്  കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ.

ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ട്രാവൻകൂർ

ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ട്രാവൻകൂർ.

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇന്‍സെക്‍റ്റിസൈഡ്സ് ലിമിറ്റഡ്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇന്‍സെക്‍റ്റിസൈഡ്സ് ലിമിറ്റഡ്.

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസ്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസ്.

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ്.

ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത് ലിമിറ്റഡ്

ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത് ലിമിറ്റഡ്.

ഐഒസി ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാൻറ്

ഐഒസി ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാൻറ്.

കേരള അഗ്രോ മെഷീനറി കോർപ്പറേഷൻ

കേരള അഗ്രോ മെഷീനറി കോർപ്പറേഷൻ.

കേരള ബുക്സ് & പബ്ലിഷിംഗ് സൊസൈറ്റി

കേരള ബുക്സ് & പബ്ലിഷിംഗ് സൊസൈറ്റി.

കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്

കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബൂ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബൂ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്.

കേരള ഷിപ്പിങ് & ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ

കേരള ഷിപ്പിങ് & ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാരിടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാരിടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ .

കേരള സ്റ്റേറ്റ് വേർഹൗസ് കോർപറേഷൻ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് വേർഹൗസ് കോർപറേഷൻ .

മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്.

ട്രാൻസ്ഫോമർസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ്

ട്രാൻസ്ഫോമർസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ്.

ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്

ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്.

വാഴക്കുളം അഗ്രോ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനി

വാഴക്കുളം അഗ്രോ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനി.