അടക്കുക

സബ്ഡിവിഷനുകൾ (2)

സബ്ഡിവിഷനുകൾ
ക്രമ നമ്പർ സബ്ഡിവിഷൻ വിലാസം ഫോൺ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ താലൂക്കുകൾ
1 മൂവാറ്റുപുഴ ആർ.ഡി.ഒ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ, പട്ടിമറ്റം – മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ്, മൂവാറ്റുപുഴ, കേരളം 686673 0485-2835319 മൂവാറ്റുപുഴ

കോതമംഗലം, മൂവാറ്റുപുഴ, കുന്നത്തുനാട്

2 ഫോർട്ട് കൊച്ചി ആർ.ഡി.ഒ ഒന്നാം നില, കെ.ബി. ജേക്കബ് റോഡ്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, കൊച്ചി, കേരള 682001 0484 221 5340 ഫോർട്ട് കൊച്ചി

കണയന്നൂർ (ഹെഡ്ക്വാർട്ട്: എറണാകുളം), കൊച്ചി (ഹെഡ്ക്വാർട്ട്: ഫോർട്ട് കൊച്ചി), ആലുവ, നോർത്ത് പറവൂർ