അടക്കുക

സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്

ജില്ല സപ്ലൈ ഓഫീസ്, എറണാകുളം

  • ജില്ല കളക്ടറുടെ ഉത്തരവു പ്രകാരം റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്‌ ചികിത്സാര്‍ത്തം ബി.പി.എല്‍ ആക്കി ഉത്തരവിറക്കുന്നത്.
  • റേഷന്‍ വിതരണം സംബന്ധിച്ച  പരാതി പരിഹാരം.
  • ഗ്യാസ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച  പരാതി പരിഹാരം.
എറണാകുളത്തെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആഫീസുകൾ
നം. ഓഫീസ് വിലാസം ഫോൺ ഫാക്സ് ഇമെയിൽ
1 ജില്ല സപ്ലൈ ഓഫീസർ,എറണാകുളം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്, കാക്കനാട് പി .ഓ ., എറണാകുളം ജില്ല 0484 2422251 0484 2423359 dsoekm[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in
2 സിറ്റി റേഷനിങ് ഓഫീസർ, എറണാകുളം നോർത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് , നമ്പർ .41/1717, നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് , നോർത്ത് പി .ഓ .എറണാകുളം -682018 0484 2390809 0484 2390809 croekm[at]gmail[dot]com
3 സിറ്റി റേഷനിങ് ഓഫീസർ , കൊച്ചി ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ.13/712, മാസ്‌വിൻ ബിൽഡിംഗ് , കൊച്ചങ്ങാടി റോഡ് , ചുള്ളിക്കൽ , കൊച്ചി -5 0484 2222002 0484 2222002 crokochi[at]yahoo[dot]in
4 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ , കൊച്ചി ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ.13/712, മാസ്‌വിൻ ബിൽഡിംഗ് , കൊച്ചങ്ങാടി റോഡ് , ചുള്ളിക്കൽ , കൊച്ചി -5 0484 2224191 0484 2224191 tskochi[at]rediffmail[dot]com
5 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ , കണയന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ , തൃപ്പൂണിത്തുറ , തൃപ്പൂണിത്തുറ പി .ഓ ., , എറണാകുളം -682301 0484 2777598 0484 2777598 tsokanayannur[at]gmail[dot]com
6 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ , ആലുവ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ , സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, പെരിയാർ നഗർ, ആലുവ പി .ഓ ., എറണാകുളം -683101 0484 2623416 0484 2623416
7 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ , നോർത്ത് പറവൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോർട്ട് റോഡ്, നോർത്ത് പറവൂർ പി .ഓ ., എറണാകുളം -683513 0484 2442318 0484 2442318
8 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ , കുന്നത്തുനാട് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,പൂപ്പാണി റോഡ് , പെരുമ്പാവൂർ പി .ഓ ., എറണാകുളം -683544 0484 2523144 0484 2523144
9 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ , കോതമംഗലം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ , കോതമംഗലം പി .ഓ ., എറണാകുളം -686691 0485 2822274

0484 2822274

10 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ , മൂവാറ്റുപുഴ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ , വാഴപ്പിള്ളി , മുവാറ്റുപുഴ , മുടവൂർ പി .ഓ -686669 0485 2814956 0485 2814956