അടക്കുക

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ
നം ബാങ്കിൻറെ പേര് അർബൻ റൂറൽ ആകെ
1 അലഹബാദ് ബാങ്ക് 4 0 4
2 ആന്ധ്രാ ബാങ്ക് 9 0 9
3 ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ 21 0 21
4 ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 33 1 34
5 ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര 1 0 1
6 കാനറാ ബാങ്ക് 46 2 48
7 സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 13 0 13
8 കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് 22 0 22
9 ദേന ബാങ്ക് 6 1 7
10 ഐ ഡി ബി ഐ 13 0 13
11 ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് 21 0 21
12 ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് 18 0 18
13 ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്‌സ് 5 0 5
14 പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് 21 1 22
15 സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 199 13 212
16 സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകോർ 0 0 0
17 സിണ്ടിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് 28 0 28
18 യൂ സി ഓ ബാങ്ക് 12 1 13
19 യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 70 2 72
20 വിജയ ബാങ്ക് 20 1 21
21 നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് 26 26
  ആകെ 595 28 623

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് (പി ഡി എഫ് 50.7KB)

സൗകാര്യ മേഖലാ ബാങ്ക്
നം ബാങ്കിൻറെ പേര് അർബൻ റൂറൽ ആകെ
1 ആക്സിസ് ബാങ്ക് 20 1 21
2 കാതോലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് 38 0 38
3 സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് 5 0 3
4 ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് 19 2 21
5 ഫെഡറൽ ബാങ്ക് 93 4 97
6 എച് ഡി എഫ് സി 36 1 37
7 കാരൂർ വൈശ്യ ബാങ്ക് 5 0 5
8 ലക്ഷ്മിവിലാസ് ബാങ്ക് 1 0 1
9 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് 66 2 68
10 ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക് 6 0 6
11 ഐ സി ഐ സി ഐ 35 1 36
12 കൊടാക് മഹീന്ദ്ര 8 0 8
13 തമിഴ്നാട് മെർക്കന്റിലെ ബാങ്ക് 2 2
14 എസ് ബാങ്ക് 4 0 4
15 ജമ്മു & കാശ്മീർ ബാങ്ക് 1 1
16 കർണാടക ബാങ്ക് 3 3
  ആകെ 342 11 353