അടക്കുക

ആർ ടി എ

ആർ ടി എ എറണാകുളം
സമയക്രമീകരണ സമ്മേളനങ്ങൾ അജണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ
12/07/2024 (പിഡിഎഫ് 134 കെബി)  
20/02/2024 (പിഡിഎഫ് 96 കെബി)  
15/02/2024 (പിഡിഎഫ് 96 കെബി)  
23/01/2024 (പിഡിഎഫ് 99 കെബി)  
28/11/2023 (പിഡിഎഫ് 99 കെബി)  
17/11/2023 (പിഡിഎഫ് 99 കെബി)  
06/10/2023 (പിഡിഎഫ് 91 കെബി)  
10/07/2023 (പിഡിഎഫ് 71 കെബി)  
KL 18 M 7992 (പിഡിഎഫ് 233 കെബി) 17/06/2023 (പിഡിഎഫ് 2120 കെബി) 17/6/2023 (പിഡിഎഫ് 724 കെബി)
21/07/2018(പിഡിഎഫ് 164 കെബി)
24/9-4/10/2016(പിഡിഎഫ് 84.7 കെബി) 20/01/2018(പിഡിഎഫ് 140 കെബി) 20/01/2018(പിഡിഎഫ് 495 കെബി)
സെപ്റ്റംബർ 19, 2016(പിഡിഎഫ് 91.9 കെബി) 18/11/2017(പിഡിഎഫ് 139 കെബി) 18/11/2017(പിഡിഎഫ് 224 കെബി)
ജൂലൈ 12-19, 2016(പിഡിഎഫ് 92.3 കെബി)

നീട്ടിവെച്ചത് 16/9/17 (പിഡിഎഫ് 92 കെബി)  16/09/2017 (പിഡിഎഫ് 140 കെബി)

23/09/2017(പിഡിഎഫ് 212 കെബി)
ജൂൺ 23-28,2016(പിഡിഎഫ് 90.4 കെബി)  15/07/2017 (പിഡിഎഫ് 236 കെബി) 15/07/2017(പിഡിഎഫ് 268 കെബി)
ജൂൺ 2-4 2016(പിഡിഎഫ് 88.6 കെബി) 17/05/2017 (പിഡിഎഫ് 477 കെബി) 17/05/2017(പിഡിഎഫ് 475 കെബി)
മെയ് 2016 പുതുക്കിയത് (പിഡിഎഫ് 165 കെബി) 23/02/2017(പിഡിഎഫ് 724 കെബി) 23/02/2017(പിഡിഎഫ് 387 കെബി)
മെയ് 2016 (പിഡിഎഫ് 207 കെബി) സംഗ്രഹം നവംബർ 16,2016(പിഡിഎഫ് 147 കെബി) ഓഗസ്റ്റ് 17,2016(പിഡിഎഫ് 447 കെബി)
ഏപ്രിൽ 2016(പിഡിഎഫ് 8.16 കെബി) ഓഗസ്റ്റ് 11,2016(പിഡിഎഫ് 354 കെബി) ഏപ്രിൽ 5,2016(പിഡിഎഫ് 226 കെബി)
മാർച്ച് 29 & ഏപ്രിൽ 2016 (പിഡിഎഫ് 118 കെബി) സംഗ്രഹം ഏപ്രിൽ 2016 (പിഡിഎഫ് 116 കെബി) ഡിസംബർ 2015 (പിഡിഎഫ് 495 കെബി)
മാർച്ച് 2016(പിഡിഎഫ് 182 കെബി) സംഗ്രഹം ഫെബ്രുവരി 2016 (പിഡിഎഫ് 190 കെബി) ഓഗസ്റ്റ് 2015(പിഡിഎഫ് 350 കെബി)
ഫെബ്രുവരി 2016 (പിഡിഎഫ് 239 കെബി) ഡിസംബർ 2015(പിഡിഎഫ് 367 കെബി) മെയ് 2015(പിഡിഎഫ് 493 കെബി)
ജനുവരി 2016 (പിഡിഎഫ് 216 കെബി) അധികമുള്ളത് -ഓഗസ്റ്റ് 2015 (പിഡിഎഫ് 80 കെബി) ഓഗസ്റ്റ് 2014(പിഡിഎഫ്236 കെബി)
19/12/2015 (പിഡിഎഫ് 66 കെബി) ഓഗസ്റ്റ് 2015 (പിഡിഎഫ് 362 കെബി) 20/05/2014(പിഡിഎഫ് 487 കെബി)
                              – 05/08/2014 (പിഡിഎഫ് 236 കെബി) 06/01/2014 (പിഡിഎഫ് 384 കെബി)
                              – 20/05/2014 (പിഡിഎഫ് 1053 കെബി) 03/10/2013 (പിഡിഎഫ് 292 കെബി)
                              – 02/01/2014 (പിഡിഎഫ് 596 കെബി) 16/07/2013 (പിഡിഎഫ് 223 കെബി)
                              – ഓട്ടോറിക്ഷകൾ – സിറ്റി പെർമിറ്റ് (പിഡിഎഫ് 222 കെബി) 14/05/2013 (പിഡിഎഫ് 227 കെബി)
                              – 22/02/2015 (പിഡിഎഫ് 495 കെബി) ഫെബ്രുവരി 2013 (പിഡിഎഫ്127 കെബി)
                              –                                       – 29/11/2012(പിഡിഎഫ് 128 കെബി)
                              –                                       – 27/09/2012(പിഡിഎഫ് 128 കെബി)
ആർ ടി എ മൂവാറ്റുപുഴ
സമ്മേളന സമയം അജണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ
Jun-2024(പിഡിഎഫ്1147 കെബി)      
  13-03-2024(പിഡിഎഫ് 1167 കെബി)  
  23-12-2023(പിഡിഎഫ് 831 കെബി) 23-12-2023(പിഡിഎഫ് 442 കെബി)  
KL 33 6147 (പിഡിഎഫ് 845 കെബി)  17-06-2023(പിഡിഎഫ് 3576 കെബി) 17-06-2023(പിഡിഎഫ് 453 കെബി)
17,24/04/2023(പിഡിഎഫ് 771 കെബി)    
  23/01/2023 (പിഡിഎഫ് 891 കെബി) 23/01/2023 (പിഡിഎഫ് 427 കെബി)
  26/09/2022 (പിഡിഎഫ് 256 കെബി) 26/09/2022 (പിഡിഎഫ് 424 കെബി)
  26/04/2022 (പിഡിഎഫ് 719 കെബി) 26/04/2022 (പിഡിഎഫ് 402 കെബി)
  28/10/2021 (പിഡിഎഫ് 293 കെബി) 28/10/2021(പിഡിഎഫ് 296 കെബി)
  8/2/2021 (പിഡിഎഫ് 2460 കെബി) 8/2/2021 (പിഡിഎഫ് 173 കെബി) –
    1/2/2020 (പിഡിഎഫ് 306 കെബി) –
16,18/07 & 13/8/19 (പിഡിഎഫ് 298 കെബി)  
11/6/2019 (പിഡിഎഫ് 444 കെബി) 6-7-2019 (പിഡിഎഫ് 1153 കെബി)
7/5/2019 (പിഡിഎഫ് 247 കെബി)  
17,25-4-2019 (പിഡിഎഫ് 299 കെബി)  
26-2,12-3-2019 (പിഡിഎഫ് 310 കെബി) 23-3-2019 (പിഡിഎഫ് 1015 കെബി) 23-03-2019 (പിഡിഎഫ് 525 കെബി)
08,12-2-2019 (പിഡിഎഫ് 273 കെബി)
08-01-2019 (പിഡിഎഫ് 317 കെബി) 19-01-2019(പിഡിഎഫ് 804 കെബി)>- 19-12019 (പിഡിഎഫ് 714 കെബി)
01-12-2018 (പിഡിഎഫ് 341 കെബി)
15-11-2018 (പിഡിഎഫ് 307 കെബി) 24-11-2018 ((പിഡിഎഫ് 452 കെബി) 24-11-2018 (പിഡിഎഫ് 914 കെബി)
നവംബർ-2018 (പിഡിഎഫ് 271 കെബി) 17-11-2018(പിഡിഎഫ് 102 കെബി)
27-09-2018 (പിഡിഎഫ് 224 കെബി) 15/09/2018(പിഡിഎഫ് 437 കെബി) 15/09/2018(പിഡിഎഫ് 629 കെബി)
ജൂലൈ 2018 (പിഡിഎഫ് 477 കെബി) 21/07/2018 (പിഡിഎഫ് 898കെബി) 02/08/2018(പിഡിഎഫ് 478KB)
ജൂൺ 2018(പിഡിഎഫ് 596കെബി) 19/05/2018( പിഡിഎഫ് 705കെബി) 19/05/2018(പിഡിഎഫ് 294കെബി)
മെയ് 2018(പിഡിഎഫ് 320 കെബി) 17/03/2018(പിഡിഎഫ് 719 കെബി) 17/03/2018(പിഡിഎഫ് 295കെബി)
ഏപ്രിൽ 2018(പിഡിഎഫ് 475 കെബി) 20/01/2018(പിഡിഎഫ് 701 കെബി) 20/01/2018(പിഡിഎഫ് 522 കെബി)
മാർച്ച് 2018(പിഡിഎഫ് 478 കെബി) 18/11/2017(പിഡിഎഫ് 648 കെബി) 18/11/2017(പിഡിഎഫ് 326 കെബി)
ഫെബ്രുവരി 2018(പിഡിഎഫ് 321 കെബി) 16/09/2017(പിഡിഎഫ് 566 കെബി) 23/09/2017(പിഡിഎഫ് 325 കെബി)
ജനുവരി 2018(പിഡിഎഫ് 393 കെബി) 15/07/2017(പിഡിഎഫ് 1934 കെബി) 15/07/2017(പിഡിഎഫ് 306 കെബി)
12/12/2017(പിഡിഎഫ് 472 കെബി) 17/05/2017(പിഡിഎഫ് 2823 കെബി) 17/05/2017(പിഡിഎഫ് 264 കെബി)
28/11/2017(പിഡിഎഫ് 295 കെബി) 23-02-2017(പിഡിഎഫ് 4756 കെബി) 23/02/2017(പിഡിഎഫ് 397 കെബി)
ഒക്ടോബർ ,നവംബർ, 2017(പിഡിഎഫ് 397 കെബി) 09/11/2016(പിഡിഎഫ് 498 കെബി) 22/12/2015(പിഡിഎഫ് 7431 കെബി)
സെപ്റ്റംബർ 2017(പിഡിഎഫ് 488 കെബി) 05/08/2014(പിഡിഎഫ് 78 കെബി) 20/05/2014(പിഡിഎഫ് 398 കെബി)
ഓഗസ്റ്റ് 2017(പിഡിഎഫ് 391 കെബി) 02/01/2014(പിഡിഎഫ് 478 കെബി) 06/01/2014(പിഡിഎഫ് 542 കെബി)
05/07/2017(പിഡിഎഫ് 261 കെബി)                              – 03/10/2013(പിഡിഎഫ് 3189 കെബി)
ജൂൺ /ജൂലൈ 2017(പിഡിഎഫ് 455 കെബി)                              –                         –
ജൂൺ 2017(പിഡിഎഫ് 667 കെബി)                              –                                           –
9/05/2017(പിഡിഎഫ് 269 കെബി)                              –                         –
23/04/2017(പിഡിഎഫ് 351 കെബി)                              –                         –
23/03/2017(പിഡിഎഫ് 351 കെബി)                              –                         –
മാർച്ച് 2017(പിഡിഎഫ് 390 കെബി)                              –                         –
ഫെബ്രുവരി 14 2017(പിഡിഎഫ് 540 കെബി)                              –                         –
ഫെബ്രുവരി 2017(പിഡിഎഫ് 309 കെബി)                              –                         –
ഡിസംബർ 2016(പിഡിഎഫ് 590 കെബി)                              –                         –
18-20/10/16(പിഡിഎഫ് 388 കെബി)                              –                         –
24/9-4/10/16(പിഡിഎഫ് 495 കെബി)                              –                         –
08/09/2016(പിഡിഎഫ് 130 കെബി)                              –                         –