അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
19(1) മുട്ടാർ എസ്ടിപിയുടെ പ്രഖ്യാപനം 26/06/2024 കാണുക (156 KB)
IURWTS പ്രോജക്ട് ഇടപ്പള്ളി കനാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിന് സമീപമുള്ള വെറ്റ് വെൽ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ 19/06/2024 കാണുക (533 KB)
IURWTS പദ്ധതി ഇടപ്പള്ളി കനാൽ മൂലേപ്പാടം റോഡിന് സമീപം വെറ്റ് വെൽ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ 19/06/2024 കാണുക (530 KB)
IURWTS പദ്ധതി ഇടപ്പള്ളി കനാൽ വെറ്റ് വെൽ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ പുറവങ്കരയ്ക്ക് സമീപം 19/06/2024 കാണുക (533 KB)
ഗ്രീൻ മെഡോസ് റോഡിന് സമീപം തേവര പേരണ്ടൂർ കനാൽ വെറ്റ് വെൽ പമ്പിങ് സ്റ്റേഷൻ 19/06/2024 കാണുക (536 KB)
ടാഗോർ ലെയ്നിന് സമീപം തേവര പേരണ്ടൂർ കനാൽ വെറ്റ് വെൽ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ 19/06/2024 കാണുക (539 KB)
എളംകുളം എസ്ടിപി വെറ്റ് വെൽ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ 19/06/2024 കാണുക (538 KB)
IURWTS – തേവര പേരണ്ടൂർ കനാൽ വെറ്റ് വെൽ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ 19/06/2024 കാണുക (634 KB)
തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം- 03-11-2023 തീയ്യതിയിലെ കേരള ഗസറ്റ് (അസാധാരണം) വാല്യം 12 ൽ 3551 ൽ 17/05/2024 കാണുക (99 KB)
വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യ്യർ സ്മാരകപഠനകേന്ദ്രം 4 (1 ) വിജ്ഞാപനം 11/06/2024 കാണുക (102 KB)