അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C2-78283/16/DCEKM – എരൂർ റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അഡീഷണൽ അക്ക്വിസിഷൻ – കരട് ആർ.ആർ.പാക്കേജ് 04/09/2020 കാണുക (185 KB)
C2-57487/11/DCEKM – ആലിൻചുവട്‌ -വെണ്ണല റോഡ് വികസനം – അടിസ്ഥാന വില നിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ട് 26/08/2020 കാണുക (254 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (254 KB)
C3-26005/2015/DCEKM –ചെട്ടിക്കാട്-കുഞ്ഞിത്തൈ , കോട്ടുവള്ളിക്കാട്-വാവക്കാട് ബ്രിഡ്ജസ് അപ്രോച്ച് റോഡ് – സമയപരിധി നീട്ടുന്നത് – നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 08/08/2020 കാണുക (125 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (125 KB)
തത്തപ്പില്ലി – വള്ളുവല്ലി ബ്രിഡ്ജ് & അപ്രോച്ച് റോഡ് – എസ്‌ഐ‌എ സ്റ്റഡി ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 26/08/2020 കാണുക (610 KB)
മൂവാറ്റുപുഴ പി.ഓ. റോഡ് മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം – കരട് റിപ്പോർട്ട്- ഇംഗ്ലീഷ് 18/08/2020 കാണുക (1 MB)
മൂവാറ്റുപുഴ പി.ഓ. റോഡ് മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം – കരട് റിപ്പോർട്ട്-മലയാളം 18/08/2020 കാണുക (2 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (2 MB)
C5-DCEKM – പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ ഫേസ് I 07/08/2020 കാണുക (340 KB)
മുസ്രിസ് ബിനാലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – പുനരധിവാസ പട്ടിക 13/08/2020 കാണുക (121 KB)
കുംഭളം – തേവര പാലം അപ്രോച്ച് റോഡും- -SIA പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് 10/08/2020 കാണുക (3 MB)
C1-2182/18/DCEKM- മാരിടൈം മ്യൂസിയം – വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാര്ശ അംഗീകരിച്ചത് 07/08/2020 കാണുക (144 KB)