അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C1-5306/2021 -തേവര – പേരണ്ടൂർ കനാൽ വികസനം – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഫോം 4 വിജ്ഞാപനം 20/10/2021 കാണുക (198 KB)
ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി -കൊച്ചി ബാംഗ്ലൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇടനാഴിക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ -11 (1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 04/10/2021 കാണുക (454 KB)
ജലവിതരണ പദ്ധതിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- കരുമാല്ലൂർ, കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- FORM-7 ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 28/09/2021 കാണുക (1 MB)
ജലവിതരണ പദ്ധതിക്കായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ- പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഫോം -7 ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 28/09/2021 കാണുക (1 MB)
24/09/21 ചെട്ടിക്കാട് – കുഞ്ഞിതൈ, കോട്ടുവള്ളിക്കാട് – വാവക്കട – 19(1) പ്രഖ്യാപനം 24/09/2021 കാണുക (129 KB)
ജലവിതരണ പദ്ധതി – പൈങ്ങോട്ടൂർ ജിപി – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്, ഉചിതമായ സർക്കാർ അംഗീകാരം 20/09/2021 കാണുക (2 MB)
C6-1451/20 – ജലവിതരണ പദ്ധതി – കരുമാല്ലൂർ, കുന്നുകര GP – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്, ഉചിതമായ സർക്കാർ അംഗീകാരം 20/09/2021 കാണുക (2 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (2 MB)
വലിയ കടമക്കുടി – ചാത്തനാട് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് – 19 (1) പ്രഖ്യാപനം 22/09/2021 കാണുക (131 KB)
C2-3783/20/DCEKM – ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം ഉത്തരവ് 17/09/2021 കാണുക (173 KB)
ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 13/09/2021 കാണുക (88 KB)