പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

വിഭാഗമനുസരിച്ച് രേഖകള്‍ തിരയുക

തിരയുക

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
അങ്കമാലി – സബരി റയിൽവേ പദ്ധതി – 0.65 ഘട്ടം – ഫോം നമ്പർ 2 25/04/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(50 KB)
ചെട്ടിക്കാട്-കുഞ്ഞിത്തൈ, കൊട്ടുവള്ളിക്കാട്-വാവക്കാട് പാലങ്ങൾ റോഡ്-ഫോം നമ്പർ 7 സമീപമാണ്. 04/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(240 KB)
കോതമംഗലം ഡമ്പിംഗാർഡ്-ഓർഡർ 04/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(63 KB)
മുസരീസ് ബിനാലെ എക്ഷ്പെര്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് -ഗവണ്മെന്റ് അപ്പ്രൂവ്ഡ് 27/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(162 KB)
ഏരൂർ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്- അഡീഷണൽ അക്വിസിഷൻ – എസ്ഐഎ സ്റ്റഡീ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് 28/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
ആലിൻചുവടു – വെണ്ണല റോഡ് വികസനം – എസ്ഐഎ സ്റ്റഡീ അന്തിമറിപ്പോർട്ട് 28/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)
ബിപിസിഎൽ പെട്രൊകെമിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമിം നമ്പർ 7 11/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(272 KB)
ഈറോറെ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അധിക അക്വിസിഷൻ-എസ്.ഐ.എ പഠന കരട് റിപ്പോർട്ട് 20/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(436 KB)
ഈറോറെ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അധിക അക്വിസിഷൻ-എസ്.ഐ.എ പഠന കരട് റിപ്പോർട്ട് 05/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(986 KB)
മുനമ്പം-അഴീക്കോട് പാലം-അപ്ഗ്ര്രോ ട്രൈറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതികൾ 19/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(124 KB)