പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മട്ടാഞ്ചേരി കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – Black Jewish Synagogue – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചുത്തരവായത് 14/10/2019 കാണുക (247 KB)
ഐ‌ഐ‌പി എൽ‌എൽ‌സി – 14623 മീറ്റർ – മാഞ്ഞാലി തോടിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചാനൽ – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ കരട് റിപ്പോർട്ട് 03/10/2019 കാണുക (7 MB)
കുമ്പളങ്ങി ഏഴുപുന്ന പാലത്തിൻറെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 31/10/2019 കാണുക (679 KB)
കോതമംഗലം മുനിസിപ്പൽ ഡബ്ബിംഗ് യാർഡിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 31/10/2019 കാണുക (709 KB)
മിശ്ര ഭോജൻ സ്മാരകത്തിന്റെ നിർമ്മാണം – വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 01/10/2019 കാണുക (160 KB)
മൂലമ്പള്ളി – പിഴല ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് അപ്പ്രോച് – ഡ്രാഫ്റ്റ് അവാർഡ് 18/10/2019 കാണുക (515 KB)
ഏരൂർ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അഡിഷണൽ അക്ക്വിസിഷൻ – നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്ബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഗാസ്‌റ്റെ 24/10/2019 കാണുക (190 KB)
കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മാരിടൈം മ്യൂസിയം അണ്ടർ മുസരീസ് ഹെറിറ്റേജ് പ്രൊജക്റ്റ് -നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോം 4 22/10/2019 കാണുക (184 KB)
ആലിൻചുവട് വെണ്ണല റോഡ് വൈടെനിങ് -നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഗസറ്റ് 15/10/2019 കാണുക (191 KB)
അങ്കമാലി ശബരി റെയിൽ – മറ്റൂർ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് – നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷെഡ് 15/10/2019 കാണുക (332 KB)