അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മാഞ്ഞാലി തോടിലേക്കുള്ള പ്രമുഖ ചാനൽ – 19 (1) ഡിക്ലറേഷൻ ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് 05/03/2021 കാണുക (111 KB)
പുരയാർ (ROB) – 11 (1) വിജ്ഞാപനം ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ്-സംബന്ധിച്ച് 05/03/2021 കാണുക (168 KB)
പൊന്നുംവില നടപടി പുറയാർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം- ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 03/03/2021 കാണുക (5 MB)
തത്തപ്പിള്ളി – വള്ളുവള്ളി ബ്രിഡ്ജ് – 11 (1) വിജ്ഞാപനം ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് 04/03/2021 കാണുക (165 KB)
എറാറ്റം-മുനമ്പം-അഴിക്കോഡ് ബ്രിഡ്ജ് സമീപ റോഡ് -ഫോം -10 ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് 22/02/2021 കാണുക (2 MB)
മുനമ്പം-അഴിക്കോഡ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് -ഫോം -10- ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് 27/01/2021 കാണുക (143 KB)
എറാറ്റം-മുനമ്പം-അഴിക്കോഡ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് -ഫോം -10 22/02/2021 കാണുക (493 KB)
മുനമ്പം-അഴിക്കോഡ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് -ഫോം -10 27/01/2021 കാണുക (2 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (2 MB)
എറണാകുളം ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി 19/02/2021 കാണുക (485 KB)
ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – ഫാറം നമ്പർ 4-വിജ്ഞാപനം- ഇംഗ്ലീഷ് 19/01/2021 കാണുക (61 KB)