പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C4-67272 / 15 30-05-2019 – ഗസറ്റിൽ ഫോം 10 പ്രസിദ്ധീകരണം 30/05/2019 കാണുക (221 KB)
ഐ‌ഐ‌പി എൽ‌എൽ‌സി – 14623 മീറ്റർ – മാഞ്ഞാലി തോടിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചാനൽ – ഫോം 4 ലെ 4 (1) വിജ്ഞാപനം 30/08/2019 കാണുക (66 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (66 KB)
മൂലമ്പില്ലിക്കായി പിഴലയിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ബ്രിഡ്ജ് – പിഴല പാലവും അതിന്റെ സമീപനങ്ങളും – എസ്‌ഐ‌എ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 20/08/2019 കാണുക (4 MB)
മൂലമ്പില്ലിക്കായി പിഴലയിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ബ്രിഡ്ജ് – പിഴല പാലവും അതിന്റെ സമീപനങ്ങളും – എസ്‌ഐ‌എ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം – കരട് റിപ്പോർട്ട് 20/06/2019 കാണുക (646 KB)
അലുങ്കൽ കടാവു പാലത്തിനായുള്ള LA അപ്രോച്ച് റോഡ്- SIA പഠനത്തിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 09/08/2019 കാണുക (5 MB)
മൂലമ്പില്ലിക്കായി പിഷാലയിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ബ്രിഡ്ജ് – പിഷല പാലവും അതിന്റെ സമീപനങ്ങളും – ഫോം 4 പ്രസിദ്ധീകരണം 19/03/2019 കാണുക (101 KB)
About 57,90,00,000 results (0.56 seconds) Search Results Translation result English Malayalam Learn to pronounce വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്- അങ്കമാലി സബാരി റെയിൽ പദ്ധതി കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക്-എ 2-101 / 17 ചെയർമാൻ, വിദഗ്ദ്ധ സമിതി 30/07/2019 കാണുക (106 KB)
LR C4-9236 / 19-ANGAMALY – സബരി റെയിൽ‌വേ ലൈൻ – നായതോട് റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് – അംഗീകൃത RR പാക്കേജ് 11/07/2019 കാണുക (741 KB)
ചെല്ലനം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ-ഫൈനൽ അവാർഡിനുള്ള LA പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 18/07/2019 കാണുക (1 MB)
കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് മട്ടം യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അധിക സ്ഥലം എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 26/07/2019 കാണുക (385 KB)