അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
അലങ്കൽ കടവു പാലങ്ങൾ-എസ്‌ഐ‌എ പഠന റിപ്പോർട്ട് അംഗീകൃത സർക്കാർ LAAR ആക്റ്റ് -2013 അംഗീകരിച്ചു 20/01/2020 കാണുക (84 KB)
അലുങ്കൽ കടവു പാലങ്ങൾ റോഡ്-എക്‌സ്‌പെർട്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 13/12/2019 കാണുക (66 KB)
പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം ഫേസ് I – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 14/01/2020 കാണുക (1 MB)
C5-5746/19/DCEKM – പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം ഫേസ് I – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 14/01/2020 കാണുക (9 MB)
C5-5746 / 19 / DCEKM- പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ് ഘട്ടം I – ഫോം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 21/11/2019 കാണുക (184 KB)
C5-49508/16/DCEKM – പെരുങ്കുളം സ്റ്റേഡിയം റോഡ് നിർമ്മാണം പെരുമ്പാവൂർ – ഫാറം നമ്പർ 10 – ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 30/11/2019 കാണുക (171 KB)
ജെ‌എൽ‌എൻ സ്റ്റേഡിയം പാലരിവട്ടം റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ് 20/12/2019 കാണുക (38 KB)
തുറമുഖ-എയർപോർട്ട് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ് 20/12/2019 കാണുക (36 KB)
വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 17/12/2019 കാണുക (315 KB)
C8-65887/16 – മട്ടാഞ്ചേരി കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് – ഫാറം നമ്പർ 7- വിജ്ഞാപനം 07/12/2019 കാണുക (138 KB)