പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
C7-18726 / 16-അലുങ്കൽ കടവ് ബ്രിഡ്ജസ് അപ്രോച്ച് റോഡ് SIA സ്റ്റഡി ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 09/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(467 KB)
ഇതര ഫയൽ : ഡൌണ്‍ലോഡ്(399 KB)
സി 2-57487 / 11-അലിഞ്ചുവാട് വെന്നാല റോഡ് വീതികൂട്ടുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 01/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(51 KB)
ഇതര ഫയൽ : ഡൌണ്‍ലോഡ്(51 KB)
സി 2-78283 / 16-എറൂർ റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അധിക ഏറ്റെടുക്കൽ 01/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(47 KB)
അവാർഡ്-കൊച്ചി സേലം പൈപ്പ്ലൈൻ എസ്.വി സ്റ്റേഷൻ ആലുവ, കുന്നത്നാട് താലൂക്ക് എന്നിവയിലേക്കുള്ള കുറിപ്പ് 31/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(256 KB)
കിൻ‌ഫ്ര വെൽ‌ പമ്പ്‌ഹൗസ് – അവാർഡിനുള്ള കുറിപ്പ് 31/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(89 KB)
ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് – പേട്ട – ത്രിപൂണിത്തുറ റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 08/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(338 KB)
Eroor ROB അധിക ഏറ്റെടുക്കൽ – വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട് – നടപടിക്രമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. 19/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(390 KB)
അലിഞ്ചുവാട് – വെന്നല റോഡ് വീതികൂട്ടൽ – വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട് – നടപടിക്രമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. 19/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(343 KB)
മിശ്ര ഭോജൻ സ്മാരകത്തിന്റെ നിർമ്മാണം – എസ്‌ഐ‌എയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 28/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
മിശ്ര ഭോജൻ സ്മാരകത്തിന്റെ നിർമ്മാണം – എസ്‌ഐ‌എ കരട് റിപ്പോർട്ട് 04/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)