അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C6-3031/20 – കരുമലൂർ, കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി – SIA കരട് റിപ്പോർട്ട് – RFCTLARR Rules 13(2) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 22/07/2021 കാണുക (896 KB)
പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി – SIA കരട് റിപ്പോർട്ട് – സെക്ഷൻ 4(2)പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 19/07/2021 കാണുക (6 MB)
അറ്റ് ലാന്റിസ് റെയില്‍വേ ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ് എറണാകുളം – ഫേസ് II – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 19/07/2021 കാണുക (7 MB)
C2-78283/16/DCEKM – എരൂർ റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അഡീഷണൽ അക്ക്വിസിഷൻ – G.O. സെക്ഷൻ 19 (7 )പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 14/05/2021 കാണുക (148 KB)
C2-57487/11/DCEKM – ആലിൻചുവട്‌ വെണ്ണല റോഡ് വികസനം – G.O. പ്രഖ്യാപന തീയതി നീട്ടി സെക്ഷൻ 19 (7 )പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 14/05/2021 കാണുക (149 KB)
C2-57487/11/DCEKM – ആലിൻചുവട്‌ വെണ്ണല റോഡ് വികസനം – പ്രഖ്യാപനം – ഫാറം നം.10 12/07/2021 കാണുക (141 KB)
മട്ടാഞ്ചേരി കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി – അവാർഡ് 28/06/2021 കാണുക (4 MB)
C2-2381/19- അറ്റ് ലാന്റിസ് റെയില്‍വേ ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ് എറണാകുളം – ഫേസ് II – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം – കരട് റിപ്പോർട്ട് 05/07/2021 കാണുക (3 MB)
തുറമുഖം – എയർപോർട്ട് റോഡ് – ഘട്ടം II- പാക്കേജ് 2 & 3 – സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 22/06/2021 കാണുക (181 KB)
കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി 19 (1) പ്രഖ്യാപനം – പിശക് അറിയിപ്പ് 16/06/2021 കാണുക (102 KB)