അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കുമ്പളം തേവര ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് ഫോം നമ്പർ 7 21/12/2020 കാണുക (178 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (178 KB)
കാഞ്ഞൂർ – തെക്കുംഭാഗം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ – ഉചിതമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് 05/01/2021 കാണുക (78 KB)
മൂലംപിള്ളി – പിഴല കണക്റ്റിവിറ്റി ബ്രിഡ്ജ് – പ്രഖ്യാപനം – ഫാറം 10 11/11/2020 കാണുക (138 KB)
C3-60876 / 2013 കുമ്പളങ്ങി-എഴുപുന്ന കണക്റ്റിവിറ്റി ബ്രിഡ്ജ് – LARR ആക്റ്റ് -2013 സെക്ഷന്റെ 21 (16) വകുപ്പ് പ്രകാരം അറിയിപ്പ് 22/12/2020 കാണുക (139 KB)
മൂലംപിള്ളി – പിഷല കണക്റ്റിവിറ്റി ബ്രിഡ്ജ് – LARR ആക്റ്റ് -2013 സെക്ഷന്റെ 21 (1) വകുപ്പ് പ്രകാരം അറിയിപ്പ് 22/12/2020 കാണുക (2 MB)
തുറമുഖം – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഘട്ടം II പാക്കേജ് 2 & 3 NAD ജംഗ്ഷൻ മുതൽ അസീസി ജംഗ്ഷൻ വരെ – അസിസി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ മഹിലാലയം ജംഗ്ഷൻ വരെ 21/12/2020 കാണുക (1 MB)
C1-5948/17 തത്തപ്പിള്ളി – വള്ളുവള്ളി പാലം നിർമ്മാണം – ഉചിതമായ സർക്കാർ അംഗീകാരം 09/12/2020 കാണുക (89 KB)
തുറമുഖം – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഘട്ടം II പാക്കേജ് 2 & 3 NAD ജംഗ്ഷൻ മുതൽ അസീസി ജംഗ്ഷൻ വരെ 01/12/2020 കാണുക (970 KB)
മിശ്ര ഭോജൻ സ്മാരകത്തിന്റെ നിർമ്മാണം – 19 (1) പ്രഖ്യാപനം 20/11/2020 കാണുക (190 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 LSGD- എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ 01/10/2020 കാണുക (1 MB)