അടക്കുക

കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 08/06/2018

ഇൻഫോപാർക്ക്, കൊച്ചി കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പാർക്കാണ് ഇൻഫോപാർക്ക്. 2004 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇൻഫോപാർക്ക്  101 ഏക്കർ കാമ്പസ്സിൽ 3,200,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്. 2,000,000 ത്തിലധികം ചതുരശ്ര അടി ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിലാണ്. 200 കമ്പനികൾക്കായി 32,000 പ്രൊഫഷണലുകൾ 

ഇൻഫോപാർക്ക് കാക്കനാട്