അടക്കുക

കോട്പ 2003

സിഗരറ്റുകളുടെയും മറ്റു പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും നിയമം ,2003

(വാണിജ്യം ,വ്യാപാരം ,വിതരണം ,പരസ്യം ,വ്യാപാര നിയന്ത്രണം എന്നിവയുടെ നിരോധനം )

 1. കോട്പ നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനത്തിനായുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് (പി ഡി എഫ് 512KB)
 2. കോട്പ നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് I (പി ഡി എഫ് 316KB )
കോട്പ നടപ്പിലാക്കൽ സംഗ്രഹം – എറണാകുളം – ജനുവരി തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെ  
കോട്പ നടപ്പിലാക്കൽ സംഗ്രഹം- വിഭാഗങ്ങൾ 4 തൊട്ട് 7 വരെ ജനുവരി 2019 ഫെബ്രു 2018 മാർച്ച് 2018 ഏപ്രിൽ 2018 മെയ് 2019 ജൂൺ 2019 ജൂലൈ 2019 ആഗസ്റ്റ് 2018 സെപ്റ്റംബർ 2018 ഒക്ടോബർ 2018 നവംബർ 2018 ഡിസംബർ 2018
പങ്കെടുക്കുന്ന വകുപ്പുകളുടെ എണ്ണം 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
പൂർത്തിയാക്കിയ മാതൃകാരൂപ ഷീറ്റുകൾ 24 20 23 25 22 24 22 21 21 23 23

മാസത്തിൽ പുക പുകക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ

24(336) 20(1437) 23(1372) 25(533) 22(445) 24(397) 22(380) 21(376) 21(448) 29(449) 32(1495)
പുകവലി പ്രീതികങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വകുപ്പുകൾ 24(337) 20(1438) 23(1372) 25(534) 22(446) 24(398) 22(381) 21(377) 21(449) 23(327) 23(327)

സെക്ഷൻ 4 ലംഘനങ്ങൾക്ക് അംഗീകൃത നിർവ്വഹണ വകുപ്പുകളാൽ പിഴ ചുമത്തിയ വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം

0 0 0 0 0 709 0 0 0 0 0
സെക്ഷൻ 5 ലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ 0        – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
സെക്ഷൻ 5 ലംഘനങ്ങൾ (പോലീസ്, ആരോഗ്യം, എക്സൈസ്) പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള മേലന്വേഷണങ്ങളുടെ എണ്ണം 0        – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
സെക്ഷൻ 5 ലംഘനങ്ങൾക്കായി ബുക്കുചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 0 33 33 0 0 0 454 504 492 0 0

പ്രായപൂർത്തിയാ കാത്തവർക്ക് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള മേലന്വേഷണങ്ങളുടെ എണ്ണം

0       – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
പ്രായപൂർത്തിയാ കാത്തവർക്ക് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം 0       – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
പ്രായപൂർത്തിയാ കാത്തവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകൾ 0       – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTPA നിർബന്ധിത വർണ്ണ പ്രീതികങ്ങൾ ഉള്ള വ്യാപാരികൾ / ഷോപ്പുകളുടെ എണ്ണം 0       – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 100 അടി ചുറ്റളവിൽ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കേസുകൾ 0       – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
സെക്ഷൻ 6 (ബി) സൈറ്റുകളിൽ കോട്പ യോടു കൂടിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 1001 1022 1022 1001 0 1001 0 0 0 1001 1001
നിർബന്ധിത സമിതികൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളു കളുടെ എണ്ണം 1001 0 0 0 0 1002 0 0 0 1001 1001
പുകവലി ഉൽപന്നങ്ങൾ ചിത്രാല്മകമായ ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വിൽക്കുന്നതിന്റെ കേസുകൾ 0       – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

സമ്മേളന അവലോകനം

 1. ജൂലൈ 2019 (പിഡി എഫ് 542 KB)
 2. ജൂൺ 2019 (പിഡി എഫ് 625 KB)
 3. മെയ് 2019 (പിഡി എഫ് 625 KB)
 4. ജനുവരി 2019 (പി ഡി എഫ് 18.KB)
 5. ഡിസംബർ 2018 (പി ഡി എഫ് 18.KB)
 6. നവംബർ 2018 (പി ഡി എഫ് 18.KB)
 7. ഒക്ടോബർ 2018 (പി ഡി എഫ് 17.KB)
 8. സെപ്റ്റംബർ 2018 (പി ഡി എഫ് 18.KB)
 9. ആഗസ്റ്റ് 2018 (പി ഡി എഫ് 17 KB)
 10. ജൂൺ 2018 (പി ഡി എഫ് 18KB )
 11. മെയ് 2018 (പി ഡി എഫ് 17.1KB )
 12. ഏപ്രിൽ 2018(പി ഡി എഫ് 17.4KB)
 13. മാർച്ച് 2018 (പി ഡി എഫ് 554 KB)
 14. ജനുവരി 2018 (പി ഡി എഫ് 19KB)
 15. ഡിസംബർ 2017 (പി ഡി എഫ് 20KB)
 16. നവംബർ 2017 (പി ഡി എഫ് 19KB)
 17. ഒക്ടോബർ 2017 (പി ഡി എഫ് 20KB)
 18. സെപ്റ്റംബർ 2017 (പി ഡി എഫ് 56KB)
 19. ആഗസ്റ്റ് 2017 (പി ഡി എഫ് 56KB)
 20. ജൂലൈ 2017 (പി ഡി എഫ് 57KB)
 21. ജൂൺ 2017 (പി ഡി എഫ് 56KB)
 22. മെയ് 2017 (പി ഡി എഫ് 67KB)
 23. ഏപ്രിൽ 2017 (പി ഡി എഫ് 53KB)
 24. മാർച്ച് 2017 (പി ഡി എഫ് 20KB)
 25. ജനുവരി 2017 (പി ഡി എഫ് 21KB)
 26. മെയ് 2016 (പി ഡി എഫ് 1027KB)
 27. ജൂൺ 2016 (പി ഡി എഫ് 20KB)
 28. ജൂലൈ 2016 (പി ഡി എഫ് 369KB)
 29. ആഗസ്റ്റ് 2016 (പി ഡി എഫ് 442KB)
 30. സെപ്റ്റംബർ 2016 (പി ഡി എഫ് 448KB)
 31. ഒക്ടോബർ 2016 (പി ഡി എഫ് 21KB)
 32. നവംബർ 2016 (പി ഡി എഫ് 21KB)
 33. ഡിസംബർ 2016 (പി ഡി എഫ് 21KB)