അടക്കുക

ജില്ലയുടെ രൂപരേഖ

ജില്ലയുടെ രൂപരേഖ – എറണാകുളം എണ്ണം
പുരുഷ ജനസംഖ്യ 16,19,557
സ്ത്രീ ജനസംഖ്യ 16,62,831
ആകെ ജനസംഖ്യ 32,82,388
സ്ത്രീ – പുരുഷ അനുപാതം 1024
ജനസാന്ദ്രത 2770/സ്‌ക്വ. മൈൽ
പ്രതിശീര്ഷവരുമാനം രൂ.94392