അടക്കുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും, വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്ററും പരിപാലിക്കുന്നത് എറ‍ണാകുളം ജില്ല ഭരണകൂടം, കേരളം സംസ്ഥാനം  ഉം ആണ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് dcekm[dot]ker[at]nic[dot]in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ വെബ് ഇൻഫൊർമേഷൻ മാനേജർക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഉള്ളടക്കം, രൂപകല്പന, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:

ജില്ല കളക്ടറേറ്റ്
ഒന്നാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്,എറ‍ണാകുളം – 682030
ഫോൺ: 0484 2423001

സുഹാസ് എസ് ഐ.എ.എസ്
ജില്ല കളക്ടർ
ഒന്നാം നില,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കാക്കനാട്,
എറ‍ണാകുളം – 682030
ഫോൺ: 0484 2423001
ഫാക്സ്: 0484 2372902
ഇമെയിൽ : dcekm[dot]ker[at]nic[dot]in