അടക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

പദവി ടെലിഫോൺ
ജില്ലാ കളക്ടർ 0484-2423001, 0484-2372902
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ 8547610077
തഹസിൽദാർ കൊച്ചി 0484-2215559
തഹസിൽദാർ കണയന്നൂർ 0484-2360704
തഹസിൽദാർ പറവൂർ 0484-2442326
തഹസിൽദാർ ആലുവ 0484-2624052
തഹസിൽദാർ കുന്നത്തുനാട് 0484-2522224
തഹസിൽദാർ മൂവാറ്റുപുഴ 0485-2832313
തഹസിൽദാർ കോതമംഗലം 0485-2822298
എസ് ഡി എം എ കണ്ട്രോൾ റൂം -ടിവിഎം 0471-2331639
എസ് ഇ ഒ സി 0471-2364424
പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം – സിറ്റി 0484-2359200
പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം – റൂറൽ 0484-2621100
പ്രത്യേക ബ്രാഞ്ച് 0484-2623540
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ കൺട്രോൾ റൂം 0484-2205550
കെ എസ് ഇ ബി കൺട്രോൾ റൂം 0484-2392358
ഡി.എം.ഒ കൺട്രോൾ റൂം 0484-2369567
ജല അതോറിറ്റി കൺട്രോൾ റൂം 0484-2361369
ഫിഷറീസ് കൺട്രോൾ റൂം 0484-2394476
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഫിഷറീസ് 9496007029
നേവി -ജെ ഒ സി 0484-2668889