അടക്കുക

റിലീഫ് ഫ്ലഡ്

പ്രളയം 2019 ( ആഗസ്റ്റ് 8 – 14)

 

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയിലെ പരാതികൾ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

 

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ്

1. കണയന്നൂർ താലൂക്ക്

2. കൊച്ചി താലൂക്ക് 

3. കോതമംഗലം താലൂക്ക്

4. കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക്

5. മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക്

6. പറവൂർ താലൂക്ക്

7. ആലുവ താലൂക്ക്

എറണാകുളം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്ക് ഈ ബട്ടൺ അമർത്തുക

ജില്ലാ അപ്ഡേറ്റഡ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് :ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ,പാർക്ക് അവെന്യൂ , മറൈൻ ഡ്രൈവ് , എറണാകുളം , കേരളം 682011