അടക്കുക

പോലീസ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

പോലീസ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
ഡി.ഐ.ജി എറണാകുളം ഡി.ഐ.ജി 0484-2353516 എറണാകുളം
പോലീസ് കമ്മീഷണർ , കൊച്ചി പോലീസ് കമ്മീഷണർ 0484-2394770 കൊച്ചി
പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ,ആലുവ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0484-2623550 ആലുവ
എ സി നാർക്കോട്ടിക് സെൽ എറണാകുളം എ സി നാർക്കോട്ടിക് സെൽ 0484-2349827 എറണാകുളം
എ സി (പ്രത്യേക ശാഖ) കൊച്ചി എ സി (പ്രത്യേക ശാഖ) 0484-2394650 കൊച്ചി
എ സി (ഡി സി ആർ ബി ) കൊച്ചി എ സി (ഡി സി ആർ ബി ) 0484-2345377 കൊച്ചി
എ സി (അഡ്മിൻ ) കൊച്ചി എ സി (അഡ്മിൻ ) 0484-2394651 കൊച്ചി
എ സി (ക്രൈം ഡിറ്റാച്മെന്റ് ) കൊച്ചി എ സി (ക്രൈം ഡിറ്റാച്മെന്റ് ) 0484-2349827 കൊച്ചി
എ സി എ ആർ ക്യാമ്പ് കൊച്ചി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ 0484-2382352 കൊച്ചി
എ സി എ ആർ ക്യാമ്പ് തൃപ്പൂണിത്തറ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ 0484-2780432 തൃപ്പൂണിത്തറ