അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മഞ്ചേരിക്കുഴി പാലം അവാർഡ് 20/06/2017 കാണുക (1 MB)
ഐ ഐ പി -എൽ സി സി ചൈനേജ് 10490 -12000 മീറ്റർ -എസ് ഐ എ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധികരണം -അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 02/05/2017 കാണുക (548 KB)
ഐ ഐ പി -എൽ സി സി ചൈനേജ് 10490 -12000 മീറ്റർ -എസ് ഐ എ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധികരണം -ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 02/05/2017 കാണുക (557 KB)
കാക്കനാട് വ്യാവസായിക പ്രദേശത്തിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിയുന്ന കിണറും പമ്പ് ഹൗസും- 4 (1) നിർദ്ദേശം 10/03/2017 കാണുക (579 KB)
ഐ ഐ പി -എൽ സി സി ചൈനേജ് 10490 -12000 മീറ്റർ -ഫോം 4 പ്രസിദ്ധികരണം 22/02/2017 കാണുക (575 KB)
ചെല്ലാനം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം -എസ് ഐ എ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധികരണം -ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 15/03/2018 കാണുക (667 KB)