അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എറണാകുളം – മുളവുകാട് ആശുപത്രി ജെട്ടി – ഗസറ്റ് 10/11/2021 കാണുക (182 KB)
7 ജെട്ടികൾക്കുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – മെട്രോ റെയിൽ – ഗസറ്റ് 12/11/2021 കാണുക (255 KB)
കെഎംആർപി-ജെഎൽഎൻ സ്റ്റേഡിയം-കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക്-പിഡബ്ല്യുഡിറോഡ് വീതികൂട്ടൽ-ആർആർ പാക്കേജ് ഭേദഗതി 25/09/2021 കാണുക (718 KB)
പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ- ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടികൾ 18/11/2021 കാണുക (408 KB)
പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ- എസ്ഐഎ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 05/11/2021 കാണുക (857 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ – 7 ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് ഏറ്റെടുക്കൽ – ആർആർ പാക്കേജ് അംഗീകാരം 05/11/2021 കാണുക (904 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ പൊന്നാരിമംഗലം ബോട്ട് ടെർമിനൽ സ്ഥലമെടുപ്പ് പുനരധിവാസത്തിനും, പുനസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള കരട് പദ്ധതി നോട്ടീസ് 12/11/2021 കാണുക (193 KB)
വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്കായി ഏഴ് ബോട്ട് ജെട്ടി നിർമ്മാണം – ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് 08/10/2021 കാണുക (348 KB)
SN ജംഗ്ഷൻ മുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെയുള്ള വയഡക്റ്റ് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള SIA പഠന റിപ്പോർട്ട് 28/05/2021 കാണുക (171 KB)
എസ്എൻ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 15/09/2021 കാണുക (115 KB)