അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
SN ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ വയഡക്റ്റ് നിർമ്മാണവും തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണവും – LA നടപടി- അറിയിപ്പ് 04/08/2021 കാണുക (308 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ – ഗസറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ 2 22/07/2021 കാണുക (180 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ – ഗസറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ 14/07/2021 കാണുക (229 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ-14 ബോട്ടുജെട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് 13/07/2021 കാണുക (269 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ ജെട്ടിക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 18/06/2021 കാണുക (729 KB)
ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാട്ടർ മെട്രോ പ്രൊജക്റ്റ് ഭാഗമായുള്ള 7 ബോട്ട് ജെട്ടികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 14/05/2021 കാണുക (848 KB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി – യുജി കേബിൾ സംബന്ധിച്ച് 09/03/2021 കാണുക (351 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ -14 ബോട്ട് ടെർമിനലുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ്- തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം 23/01/2021 കാണുക (134 KB)
തുറമുഖ-എയർപോർട്ട് റോഡ് വീതികൂട്ടൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്. 07/01/2021 കാണുക (254 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (254 KB)
തുറമുഖ-വിമാനത്താവള റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉചിതമായ സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം. 07/01/2021 കാണുക (79 KB)