അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വാട്ടർ മെട്രോയുടെ 7 ബോട്ട് ടെർമിനലുകൾ ക വേണ്ടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചന വിജ്ഞാപനം 16/12/2020 കാണുക (157 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിക്കായി സംയോജിത ജലഗതാഗത സംവിധാനത്തിനായി 7 ബോട്ട് ജെട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ. 23/10/2020 കാണുക (157 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി 14 ബോട്ട് ജെട്ടികൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 30/10/2020 കാണുക (169 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (169 KB)
ജെ‌എൽ‌എൻ‌ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ പാലരിവട്ടം വരെ ജെ‌എൻ‌ റോഡ് വീതികൂട്ടൽ-എസ്‌ഐ‌എ സ്റ്റഡി എക്സ്പെർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട്. 24/09/2020 കാണുക (136 KB)
കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിക്കായി സംയോജിത ജലഗതാഗത സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി 14 ബോട്ട് ജെട്ടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച് 06/10/2020 കാണുക (262 KB)
വടക്കേക്കോട്ട -ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് 15/09/2020 കാണുക (85 KB)
വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആർ & ആർ പാക്കേജിന്റെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച്. 29/07/2020 കാണുക (2 MB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിക്കായി ജെ‌എൽ‌എൻ സ്റ്റേഡിയം കക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം. 17/06/2020 കാണുക (323 KB)
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് 02/07/2020 കാണുക (1 MB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇടപ്പള്ളി സ്റ്റേഷൻ ഇടനാഴി നിർമ്മാണം-വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട് 27/02/2020 കാണുക (150 KB)