അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് 01/10/2019 കാണുക (215 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (215 KB)
ഇടപ്പള്ളി മെട്രോസ്റ്റേഷൻ അഡീഷണൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 27/09/2019 കാണുക (295 KB)
സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ RHS നിർമ്മാണം 17/09/2019 കാണുക (295 KB)
വൈറ്റില്ല – പേട്ട പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രസിദ്ധീകരണം 23/07/2019 കാണുക (187 KB)
സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ – റിക്യുസിഷൻ 11 (1 ) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 12/04/2019 കാണുക (1 MB)
മെട്രോ – പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തുറ ബസ് ബേ – 19 (1) അറിയിപ്പ് 14/03/2019 കാണുക (3 MB)
മെട്രോ – എസ്.എൻ ജങ്ഷൻ -19 (1) അറിയിപ്പിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 14/03/2019 കാണുക (1 MB)
11 (1) ജെഎൽഎൻ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡ് വിപുലപ്പെടുത്തുന്നു 28/02/2019 കാണുക (236 KB)
സെക്ഷൻ 21 പ്രകാരം തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡു വീതി കൂട്ടുക – പബ്ലിക് നോട്ടീസ് 13/02/2019 കാണുക (2 MB)
പേട്ട തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് ഡി.ഡി. ഡിക്ലറേഷൻ 08/02/2019 കാണുക (2 MB)