അങ്കമാലി സബരി റെയിൽവേ പദ്ധതി – റയിൽവേ ലൈൻ – കുന്നത്തൂട് താലക്കിൽ 40.400 ഹെക്ടർ ഭൂമി കൈമാറ്റം.

അങ്കമാലി സബരി റെയിൽവേ പദ്ധതി – റയിൽവേ ലൈൻ – കുന്നത്തൂട് താലക്കിൽ 40.400 ഹെക്ടർ ഭൂമി കൈമാറ്റം.
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
അങ്കമാലി സബരി റെയിൽവേ പദ്ധതി – റയിൽവേ ലൈൻ – കുന്നത്തൂട് താലക്കിൽ 40.400 ഹെക്ടർ ഭൂമി കൈമാറ്റം. 01/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)