അടക്കുക

അങ്കമാലി സബരി റെയിൽവേ പദ്ധതി – റയിൽവേ ലൈൻ – കുന്നത്തൂട് താലക്കിൽ 40.400 ഹെക്ടർ ഭൂമി കൈമാറ്റം.

അങ്കമാലി സബരി റെയിൽവേ പദ്ധതി – റയിൽവേ ലൈൻ – കുന്നത്തൂട് താലക്കിൽ 40.400 ഹെക്ടർ ഭൂമി കൈമാറ്റം.
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
അങ്കമാലി സബരി റെയിൽവേ പദ്ധതി – റയിൽവേ ലൈൻ – കുന്നത്തൂട് താലക്കിൽ 40.400 ഹെക്ടർ ഭൂമി കൈമാറ്റം. 01/06/2019 കാണുക (5 MB)