അടക്കുക

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിക്കായി ജെ‌എൽ‌എൻ സ്റ്റേഡിയം കക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം.

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിക്കായി ജെ‌എൽ‌എൻ സ്റ്റേഡിയം കക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം.
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിക്കായി ജെ‌എൽ‌എൻ സ്റ്റേഡിയം കക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം. 17/06/2020 കാണുക (323 KB)