അടക്കുക

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആര്‍ ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ആകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആര്‍ ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ആകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആര്‍ ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ആകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 11/03/2020 കാണുക (3 MB)