അടക്കുക

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് 02/07/2020 കാണുക (1 MB)