അടക്കുക

പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ച പുനരധിവാസവും പുനരധിവാസ പാക്കേജും

പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ച പുനരധിവാസവും പുനരധിവാസ പാക്കേജും
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ച പുനരധിവാസവും പുനരധിവാസ പാക്കേജും 31/01/2019 കാണുക (2 MB)