അടക്കുക

സീപോർട് – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഫേസ് II – A പാക്കേജ് 2 &3 – NAD മുതൽ അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ വരെ , അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ മഹിളാലയം വരെ – പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച്‌ ഉത്തരവായത് – GO(P) No. 41/2022/RD

സീപോർട് – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഫേസ് II – A പാക്കേജ് 2 &3 – NAD മുതൽ അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ വരെ , അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ മഹിളാലയം വരെ – പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച്‌ ഉത്തരവായത് – GO(P) No. 41/2022/RD
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സീപോർട് – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഫേസ് II – A പാക്കേജ് 2 &3 – NAD മുതൽ അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ വരെ , അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ മഹിളാലയം വരെ – പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച്‌ ഉത്തരവായത് – GO(P) No. 41/2022/RD 25/01/2022 കാണുക (150 KB)