അടക്കുക

C6 -12769/18 – സീപോർട് – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഫേസ് II – A പാക്കേജ് 2 &3 – NAD മുതൽ അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ വരെ , അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ മഹിളാലയം വരെ – പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം – GO(P) No. 74/2022/RD dated 23/02/2022

C6 -12769/18 – സീപോർട് – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഫേസ് II – A പാക്കേജ് 2 &3 – NAD മുതൽ അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ വരെ , അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ മഹിളാലയം വരെ – പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം – GO(P) No. 74/2022/RD dated 23/02/2022
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C6 -12769/18 – സീപോർട് – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഫേസ് II – A പാക്കേജ് 2 &3 – NAD മുതൽ അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ വരെ , അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ മഹിളാലയം വരെ – പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം – GO(P) No. 74/2022/RD dated 23/02/2022 23/02/2022 കാണുക (633 KB)