അടക്കുക

ജൂലൈ നാലിന് ആലുവ താലൂക്കിൽ നടന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി പരിഹാരം 2018 ഇൽ ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫിറുള്ള പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്നു

തുടക്കം : 04/07/2018 അവസാനം : 04/07/2018

വേദി : ആലുവ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ