ഭൂതത്താൻകെട്ട്

ഭൂതത്താൻകെട്ട് .
ഭൂതത്താൻകെട്ട്
ഭൂതത്താൻകെട്ട്,
ഭൂതത്താൻകെട്ട്
ഭൂതത്താൻ
ഭൂതത്താൻകെട്ട്