അടക്കുക

ഗവ. എച്എസ്എസ് പുത്തൻതോട്

അണ്ടിക്കടവ് പി.ഓ., 682008

ഇ-മെയില്‍ : ghssputhenthode[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842247499
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ