അടക്കുക

ശ്രീ. ഷാജഹാൻ എസ്

ADM Ernakulam

കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട് എറണാകുളം - 682 030

ഇ-മെയില്‍ : admekm[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽl)/എഡിഎം
ഫോണ്‍ : 0484-2422282
ഫാക്സ് നം. : 0484-2422282