അടക്കുക

ഭരണപരമായ സജ്ജീകരണം

ഭരണപരമായ സജ്ജീകരണം മൂല്യം
കളക്ടറേറ്റ് എറണാകുളം
കോടതി 7
ജില്ലയിലെ താലൂക്ക് 7
വില്ലേജ് 124
ബ്ലോക്കുകൾ 14
പഞ്ചായത്ത് 84
നഗരസഭ 1
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 13
നിയമസഭ 14
ലോക സഭ ഒന്നും ചാലക്കുടി ഇടുക്കി കോട്ടയം എന്നിവയുടെ ഭാഗങ്ങളും